BOSHLANG’ICH SINFLARNI O’QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Authors

  • Sayyora Muzaffarovna Turg’unova

Keywords:

zamonaviy, innovatsiya, boshlang’ich ta’lim, metodika, texnika, o’quvchi

Abstract

Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda o‘qitish metodikasi va ta’lim texnologiyalari, hozirgi zamon innovatsiyalaridan foydlanish, yangi ta’lim texnikalari, o`qitish samaradorligini oshirish bo’yicha fikrlar keltirilgan.

References

Barkamol avlod - O`zbеkiston taraqqiyotining poydеvori.- T.: «Sharq» nashriyot-matbaa kontsеrni, 1997.

Axmеdov M., Abduraxmonova N.Jumayеv M.E. Birinchi sinf matеmatika darsligi. Toshkеnt. “Turon-iqbol” 2008 yil., 160 bеt

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA INNOVATSION METODLARNING AHAMIYATI, Nilufar Mahamadjon, Qizi Qo’Chqorova, https://cyberleninka.ru/article/n/boshlang-ich-sinflarda-innovatsion-metodlarning-ahamiyati

Boshlang`ich sinflarda o`quv mativlarining xususiyatlari Бекмуродова, Ж. А. Boshlang`ich sinflarda o`quv mativlarining xususiyatlari / Ж. А. Бекмуродова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 2 (292). — С. 445-447. — URL: https://moluch.ru/archive/292/65552/ (дата обращения: 12.01.2021).

Овчарова Р. В. Практическая психология в начальной школе. — М.: ТЦ Сфера,1998. — С. 240.

Downloads

Published

2021-01-26

How to Cite

Turg’unova, S. M. (2021). BOSHLANG’ICH SINFLARNI O’QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. Science and Education, 2(1), 335-339. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1001