ELEKTROLITIK DISSOTSIYALANISH NAZARIYASINI O’QITISHNI AKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Authors

  • Sh.Q. Toshboyeva Guliston davlat universiteti
  • S.X. Hamidov Jizzax politexnika instituti
  • L.M. Qurbanova Jizzax politexnika instituti

Keywords:

Axborot-kommunikatsiya, globallashuv, texnologiya, modellash, virtual, elektrolit, elektroliz, gidroliz, amfoterlik, elektr o'tkazuvchanlik, elektrod potensiallar

Abstract

Texnika va texnologiya jadal rivojanayotgan bir vaqtda fan, sanoat va ishlab chiqarishni axborot kommunilatsion texnologiyalarsiz tasavvur etib bo’lmaydi. Ayniqsa xar bir fanni o’qitishda ushbu axborot kommunilatsion texnologiyalardan foydalanish talabalarning fanga bo’lgan qiziqishini oshiribgina qolmay, balki mavzularni chuqur o’zlashtirishga, yangicha go’yalarni shakllantirishga asos bo’ladi. Kimyo fanida ham AKTni ta’lim tizimiga jalb qilish, o’qitishning yangicha uslublarini qo’llash imkoniyatlari yoritilgan.

References

Ahmerov Q., Jalilov A., Sayfutdinov R. Umumiy va anorganik kimyo. Darslik. - Т:. O`zbekiston, 2006.

The Physicochemical and Textural Characteristics of Catalysts in the Catalytic Aromatization Reaction of Propane- Butane Fractions. N.I. Fayzullaev*., S.Yu. Bobomurodova., L.M. Kurbanova., А.Yu. Buronov. International Journal of Control and Automation Vol. 13, No. 4, (2020), pp. 888 – 896.

Исомиддинов Ж. Қ., Қурбанова Л. М., Фармонова Д. Ф. ИЗОФТАЛ КИСЛОТАНИНГ ПАЛЛАДИЙ КОМПЛЕКСИ КАТАЛИЗАТОРЛАРИ ИШТИРОКИДА ВИНИЛ ЭФИРЛАРИ СИНТЕЗИ //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 1.

N.G.Raxmatullaev va b. “Kimyo o’qitish metodikasi” T. “O’qituvchi” 2015.

Ниёзова, Д. Б., Кодирова, Н. К., Курбанова, Л. М., Акбаров, Х. И., & Каттаев, Н. Т. (2019). Синтез и физико-химические свойства хитозан-кремнеземных нанокомпозиционных материалов. Universum: химия и биология, (6 (60)). Москва июнь 2019. p.67-72.

Hakberdiev, S. M., Talipov, S. A., Dalimov, D. N., & Ibragimov, B. T. (2013). 2, 2′-Bis {8-[(benzylamino) methylidene]-1, 6-dihydroxy-5-isopropyl-3-methylnaphthalen-7 (8H)-one}. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 69(11), o1626-o1627.

Хакбердиев Ш. М., Тошов Х. С. Моделирование реакции конденсации госсипола с о-толуидином //ББК 74.58 G 54. – С. 257.

Khamza, Toshov, Khakberdiev Shukhrat, and Khaitbaev Alisher. "X-ray structural analysis of gossypol derivatives." Journal of Critical Reviews 7.11 (2020): 460-463.

Исакулова, М. Ш., & Суярқулов, О. С. Ў. (2021). Квантохимические методы исследования наноразмерных кластеров. Science and Education, 2(1).

Исакулова, М. Ш., Каримова, Ф. С., Ваккасов, С. С., & Мардонов, З. А. (2015). Компьютерное моделирование пассивации частных дефектов нанокластера кремния. Молодой ученый, (13), 119-121.

Downloads

Published

2021-03-26

How to Cite

Toshboyeva, S., Hamidov, S., & Qurbanova, L. (2021). ELEKTROLITIK DISSOTSIYALANISH NAZARIYASINI O’QITISHNI AKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. Science and Education, 2(3), 357-361. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1155