ҲОЗИРГИ ЗАМОН НЕМИС ТИЛИДАГИ ЭРГАШГАН ҚЎШМА ГАПЛАРНИНГ СИНТАКСИСДА ТУТГАН ЎРНИ

Authors

  • Зумрат Худайбердиева Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти

Keywords:

гап, сўз, сўз бирикмаси, қўшма гап, синтаксис, синтактик алоқа

Abstract

Сўз ва сўз бирикмаларининг ўзаро синтактик алоқага киришига ва тегишли оҳагда талаффуз қилиниши натижасида гап юзага келади. Бу гапларни муайян қонуниятлар асосида бирикиши ва боғланиши орқали қўшма гаплар ҳосил бўлади. Айнан мана шу қўшма гап компонентларининг ўзаро синтактик алоқага киришувини ўрганишга тилшунослар кўп вақтлардан бери қизиқиб келишади. Бу масала то бугунга қадар ўзининг долзарблигини йўқотгани йўқ. Шу сабабли ушбу мақолада биз ҳозирги замон немис тилидаги эргашган қўшма гапларнинг синтаксисда тутган ўрни ҳақида тўхталамиз.

References

Karshieva, D. (2020). Social protection is a guarantee of family unity. Journal of Social Studies, 7(3), 89-96.

Sanakulov, Z., Khudanova, S., Yuldasheva, N., & Tashpulatov, S. (2021). Representation of Word-Building Affixes in German-Uzbek Dictionaries: A Critical Analysis. Psychology and Education, 58(2), 7120-7128.

Рахмaнова, Д. А., Усмонходжаева, М. А., Санакулов, З. И., & Зарипова, Г. Ф. Қ. (2020). Немис ва ўзбек тиллари замонавий тилшунослигида сўз ясалиши тизими. Science and education, 1(8).

Sanakulov, Z. (2020). Comparative analysis of the linguistic phenomenon "productivity-unproductivity" in word formation in German and Uzbek languages. Ilm-sarchashmalari, (7), 132-134.

Санакулов, З. И., & Мусабекова, М. Н. (2019). Преимущества и недостатки литературных текстов в преподавании иностранных языков. Молодой ученый, (3), 378-379.

Санакулов, З. И., & Ходжиев, Р. М. (2018). Интернет и проблемы воспитания подростков. Молодой ученый, 45(431), 274-277.

Sanakulov, Z. (2020). Comparison of German and Uzbek word formation methods (on the example of abbreviations). UzACADEMIA SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 1(1), 45-50.

Sanakulov, Z. (2020). Lexicographic Aspects of the Word Formation System of German and Uzbek Languages. International journal of Word Art, (3), 142-151.

Sanakulov, Z. (2020). Linguistic Classification of Word-Forming Units in German and Uzbek: in the Confrontational Aspect. ACTA NUUz, 1(4), 81-86.

Sanakulov, Z. (2021). The structure of bilingual dictionaries and their analyse (on the example of German-Uzbek dictionaries). Modern scientific challenges and trends, 1(35), 191-193.

Sanakulov, Z. I. (2020). Interpretation of compound words as lemmas (on the example of german-uzbek dictionaries). ACTA NamSU, (8), 251-256.

Дилбар Қаршиева (2021). Ўқитувчи касбий компетентлигининг малакавий амалиётда шаклланиш босқичлари. Scientific progress, 1 (4), 67-75.

Зарипова, Г., Абдухалилова, Д., Усмонходжаева, М., & Санакулов, З. (2020). Сўз ясалиши лексикографиянинг муҳим объектларидан бири сифатида (немис ва ўзбек тиллари мисолида). Academic Research in Educational Sciences, 1(2), 249-258.

Қаршиева, Д. Э. (2020). Малакавий амалиёт ва унинг мазмуни. Прагмалингвистика, функсионал таржимашунослик ва тил ўргатиш жараёнлари интeгратсияси, 1(1), 544-548.

Sanakulov, Z. (2019). Таълим муассасаларида педагогик таълим инновацион кластер истиқболи. In Xорижий тилларни ўқитиш самарадорлигини инновацион педагогик таълим кластери асосида амалга ошириш истиқболлари (pp. 120-124). CSPI.

Sanakulov, Z. (2020). Affixation as one of the important objects of grammar. In Current issues of 21st century linguistics and translation studies: theory, practice, innovation. NUU. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12560474.v1

Қаршиева, Д. Э. (2021). Компетентлик – узлуксиз таълимда педагогнинг замонавий фазилати сифатида. Узлуксиз таълим тизимида масофадан ўқитишнинг интеграцияси, 99-101.

Қаршиева, Д. Э. (2019). Глобаллашув жараёнида маънавий тахдидларни олдини олиш. Маънавий таҳдидларга қарши курашиш механизмларини такомиллаштириш— хавфсизликни таъминлаш омили сифатида, 249-250.

Қаршиева, Д. Э. (2019). Талаба-ёшларга таълим беришда интерфаол методлардан одилона фойдаланиш. Барқарор ривожланишда узлуксиз таълим: муаммо ва ечимлар, 1.

Қаршиева, Д. Э. (2020). Харбий хизматчилар оиласини ижтимоий ҳимояси. Зирҳли қалқон илмий-ахборот журнали, 1(1), 35-37.

Қаршиева, Д. Э. (2021). Замонавий мактаб-ўқитувчисини тайёрлашда малакавий(педагогик) амалиётнинг ўрни. ЎзМУ хабарлари, 1(2), 53-55.

Муродқосимов, А., Рахмaнова, Д., Санакулов, З., & Зарипова, Г. (2020). Немис ва ўзбек тилларида сўз ясаш усуллари (композицион усул мисолида). Academic Research in Educational Sciences, 1(2), 241-248.

Санакулов, З. И. (2021). Назарий лексикографияни маҳаллий тадқиқотларда ёритилиши талқини. “Тилшуносликдаги замонавий йўналишлар: Муаммо ва ечимлар” номли халқаро илмий-амалий онлайн-конференция, 255-259.

Санакулов, З. И., & Мусабекова, М. Н. (2019). Литературные тексты на уроках иностранных языков. Молодой ученый, (3), 376-378.

Қаршиева, Д. Э. (2020). Узлуксиз малакавий амалиётни ташкил этиш учун методик тавсиялар. Academic research in educational sciences, (4), 526-536.

Қаршиева, Д. Э. (2020). Ҳарбий хизматчилар маънавияти ва оила мустаҳкамлиги. Science and Education, 1(Special Issue 1), 207-217.

Санақулов, З. И. (2020). Композитанинг луғатларда акс эттириш тамойиллари. Прагмалингвистика, функсионал таржимашунослик ва тил ўргатиш жараёнлари интeгратсияси, 1(1), 336-340.

Санақулов, З. И. (2020). Сўз ясалишининг лексикографик аспекти (немисча-ўзбекча луғатлар мисолида). Ўзбекистонда хорижий тиллар, 4(33), 31-45.

Downloads

Published

2021-03-26

How to Cite

Худайбердиева, З. (2021). ҲОЗИРГИ ЗАМОН НЕМИС ТИЛИДАГИ ЭРГАШГАН ҚЎШМА ГАПЛАРНИНГ СИНТАКСИСДА ТУТГАН ЎРНИ. Science and Education, 2(3), 403-414. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1164