Arifmetik vektor fazo va unga misollar

Authors

  • Maxsud Tulqin o‘g’li Usmonov Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali

Keywords:

arifmetik vekto fazo, vektor, nol vektor, vektorlar ustida chiziqli amallar, vektorlarning skalyar koʻpaytmasi vektor uzunligi, vektorlar orasidagi burchak, uchburchak tengsizligi, Koshi-Bunyakovskiy tengsizligi

Abstract

Bizga oʻrta maktab kursidan va oldingi mavzulardan ma’lumki, yoʻnalishga ega kesmalar vektorlar deyiladi va ular  koʻrinishda belgilanib, bu vektorlar ustida vektorlarni qoʻshish va songa koʻpaytirish amallari aniqlangan. Bunday aniqlangan vektor tushunchasidan tekislikda va  fazoda foydalanish mumkin. Biz bu paragrafda umumiyroq vektor, yaʼni  oʻlchovli arifmetik vektor tushunchasini kiritib, bu vektorlar ustida bajariladigan chiziqli amallarni aniqlaymiz va bu amallar yordamida arifmetik vektor fazo tushunchasini kiritamiz.

References

Gilbert Strang “Introduction to Linear Algebra”, USA, Cambridge press, Edition, 2016.

Grewal B.S. “Higher Engineering Mathematics”, Delhi, Khanna publishers, Edition, 2012.

Raxmatov R.R., Adizov A.A., Tadjibayeva Sh.E., Shoimardonov S.K. Chiziqli algebra va analitik geometriya. O‘quv qollanma. Toshkent 2020.

Rаxмаtоv R.R., Adizov A.A. “Chiziqli fazo va chiziqli operatorlar” O‘quv uslubiy qollanma. TATU, Toshkent 2019.

Соатов Ё.У. “Олий математика”, Т., Ўқитувчи нашриёти, 1- 5 қисмлар, 1995.

Рябушко А.П. и др. “Сборник индивидуальных заданий по высшей математике”, Минск, Высшая школа, 1-3 частях, 1991.

Мирзиёев Ш. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. -Т.: Ўзбекистон, 2017. - 488 бет.

Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш-юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. -Т.: Ўзбекистон, 2017.

Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Т.: Ўзбекистон, 2017.

Adizov A.A., Xudoyberganov M.O‘. Amaliy matematika. O‘quv uslubiy qo‘llanma. Toshkent. 2014.

Шодиев Т.Ш. Аналитик геометрия ва чизиқли алгебра. Тошкент “Ўқитувчи” 1984.

Ильин В. А., Позняк Э. Г. Линейная алгебра. - 6-е изд., стер. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.

Задорожный В. Н. и др. Высшая математика для технических университетов. Часть I. Линейная алгебра. - Томск: Изд-во ТПУ, 2009.

Данко П.С., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. Седьмое издание. -М.: Высшая; школа, 2015.

Семёнова Т.В. Высшая математика: учебное пособие для студентов технических вузов. Часть 1. - Пенза: Пензенский гос. ун-т, 2008.

Макаров Е. В., Лунгу К. Н. Высшая математика: руководство к решению задач: учебное пособие, Часть 1, Физматлит. 2013.

Downloads

Published

2021-08-26

How to Cite

Usmonov, M. T. o‘g’li. (2021). Arifmetik vektor fazo va unga misollar. Science and Education, 2(8), 109-120. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1742