Chiziqli fazo. Yevklid fazosi

Authors

  • Maxsud Tulqin o‘g’li Usmonov Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali

Keywords:

chiziqli fazo, elementlarning chiziqli kombinatsiyasi, chiziqli kombinatsiya koeffitsientlari, chiziqli bogʻliq va chiziqli erkli elementlar, chiziqli fazo bazisi, chiziqli fazo oʻlchami, qism fazo, Yevklid fazosi

Abstract

Toʻplam elementlari orasida ularni qoʻshish va songa koʻpaytirish amallarini kiritish mumkin va toʻplamlar turli tabiatli boʻlishiga qaramasdan ular ustida kiritilgan qoʻshish va songa koʻpaytirish amallari juda koʻp umumiy xossalarga ega boʻladi. Biz quyida toʻplam elementlarining tabiatini hisobga olmasdan bu toʻplamlar uchun umumiy boʻlgan nazariya bilan tanishamiz.

References

Gilbert Strang “Introduction to Linear Algebra”, USA, Cambridge press, Edition, 2016.

Grewal B.S. “Higher Engineering Mathematics”, Delhi, Khanna publishers, Edition, 2012.

Raxmatov R.R., Adizov A.A., Tadjibayeva Sh.E., Shoimardonov S.K. Chiziqli algebra va analitik geometriya. O‘quv qollanma. Toshkent 2020.

Rаxмаtоv R.R., Adizov A.A. “Chiziqli fazo va chiziqli operatorlar” O‘quv uslubiy qollanma. TATU, Toshkent 2019.

Соатов Ё.У. “Олий математика”, Т., Ўқитувчи нашриёти, 1- 5 қисмлар, 1995.

Рябушко А.П. и др. “Сборник индивидуальных заданий по высшей математике”, Минск, Высшая школа, 1-3 частях, 1991.

Мирзиёев Ш. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. -Т.: Ўзбекистон, 2017. - 488 бет.

Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш-юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. -Т.: Ўзбекистон, 2017.

Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Т.: Ўзбекистон, 2017.

Adizov A.A., Xudoyberganov M.O‘. Amaliy matematika. O‘quv uslubiy qo‘llanma. Toshkent. 2014.

Шодиев Т.Ш. Аналитик геометрия ва чизиқли алгебра. Тошкент “Ўқитувчи” 1984.

Ильин В. А., Позняк Э. Г. Линейная алгебра. — 6-е изд., стер. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.

Задорожный В. Н. и др. Высшая математика для технических университетов. Часть I. Линейная алгебра. - Томск: Изд-во ТПУ, 2009.

Данко П.С., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. Седьмое издание. -М.: Высшая; школа, 2015.

Семёнова Т.В. Высшая математика: учебное пособие для студентов технических вузов. Часть 1. - Пенза: Пензенский гос. ун-т, 2008.

Макаров Е. В., Лунгу К. Н. Высшая математика: руководство к решению задач: учебное пособие, Часть 1, Физматлит. 2013.

Downloads

Published

2021-08-26

How to Cite

Usmonov, M. T. o‘g’li. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. Science and Education, 2(8), 121-132. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1743