Maktab matematika darslarida misol-masalalar yechish orqali turli kasblarga oid ma’lumotlarni singdirish

Authors

  • Muyassar Norboyevna Boboyeva Buxoro davlat universiteti

Keywords:

Kasbga yo‘naltirish, hunar, sotuvchi, dehqon, tadbirkor, hisobchi, iqtisodchi, me’mor

Abstract

Hozirgi kunda amalga oshirilayotgan ta’lim sohasidagi islohotlar, tez sur’atda rivojlanayotgan fan-texnika talablari ta’lim usuli bilan jamiyatning raqobatbardosh yuqori malakali kadrlarni tayyorlashga, barkamol avlodni shakllantirishga bo‘lgan ehtiyoji tafovudni vujudga keltirdi. Uni ta’limda boshqa yondashuvlarni qo‘llash yo‘li bilan hal etish lozim. Agar o‘quvchilar har bir fandan olgan bilimlarini hayotga tadbiq etolmasa, amalda ulardan foydalana olmasa, bu fan quruq fan bo‘lib qolaveradi, o‘qituvchining mehnati zoye, o‘quvchining vaqti behudaga sarflangan hisoblanadi.

References

Расулов Т.Ҳ., Расулов Х.Р. Ўзгариши чегараланган функциялар бўлимини ўқитишга доир методик тавсиялар // Scientific progress. (2021) 2:1, 559-567 б.

Умарова У.У. Роль современных интерактивных методов в изучении темы «Множества и операции над ними» // Вестник науки и образования. 94:16 (2020), часть 2, с. 21-24.

Umarova U.U., Sharipova M.Sh. “Bul funksiyalari” bobini o‘qitishda “6x6x6” va “charxpalak” metodi // Scientific progress. (2021) 2:1, 786-793 б.

Шарипова Р.Т., Умарова У.У., Шарипова М.Ш. Использование методов «мозговой штурм» и «case study» при изучении темы «условная вероятность, независимость событий» // Scientific progress. (2021) 2:1, с. 982-988.

Хайитова Х.Г. Использование эвристического метода при объяснении темы «Непрерывные линейные операторы» по предмету «Функциональный анализ» // Вестник науки и образования. 94:16 (2020), часть 2, С. 25-28.

Курбонов Г.Г. Информационные технологии в преподавании аналитической геометрии // Проблемы педагогики № 53:2 (2021), с. 20-23.

Курбонов Г.Г. Интерактивные методы обучения аналитической геометрии: метод case study // Наука, техника и образование, 72:8 (2020), с. 44-47.

Курбонов Г.Г. Преимущества компьютерный образовательный технологий в обучении теме скалярного произведения векторов // Вестник науки и образования. 94:16 (2020), часть 2, С. 26-33.

Баҳронов Б.И. Функциянинг узлуксизлиги ва текис узлуксизлиги мавзусини ўқитишга доир баъзи методик тавсиялар // Scientific progress. (2021) 2:1, 1355-1363 б.

Бобоева М.Н. “Номанфий бутун сонлар тўплами” мавзусини ўқитишда айрим интерфаол методлардан фойдаланиш // Scientific progress. (2021) 2:1, 53-60 б.

Boboyeva M.N., Parmonov H.F. Arkfunksiyalar qatnashgan tenglama va tengsizliklar hamda ularni yechish usullari // Scientific progress. (2021) 2:1, 1724-1733 b.

Тошева Н.А. Использование метода мозгового штурма на уроке комплексного анализа и его преимущества // Проблемы педагогики № 2:2 (2021), с. 42-46.

Марданова Ф.Я. Использование научного наследия великих предков на уроках математики // Проблемы педагогики № 51:6 (2021), с. 40-42.

Марданова Ф.Я. Нестандартные методы обучения высшей математике // Проблемы педагогики № 53:2 (2021), с. 19-22.

Умиркулова Г.Х. Использование mathcad при обучении теме «квадратичные функции» // Проблемы педагогики № 51:6 (2020), с. 93-95.

Хайитова Х.Г., Рустамова Б.И. Метод обобщения при обучении математике в школе // Проблемы педагогики № 51:6 (2020), с. 45-47.

Умарова У.У. Использование педагогических технологий в дистанционном обучении moodle // Проблемы педагогики № 51:6 (2020), с. 31-34.

Boboeva M.N., Rasulov T.H. The method of using problematic equation in teaching theory of matrix to students // Academy. 55:4 (2020), pp. 68-71.

Rasulov T.H., Rashidov A.Sh. The usage of foreign experience in effective organization of teaching activities in Mathematics // International Journal of Scientific & Technology Research. 9:4 (2020), pp. 3068-3071.

Mardanova F.Ya., Rasulov T.H. Advantages and disadvantages of the method of working in small group in teaching higher mathematics // Academy. 55:4 (2020), pp. 65-68.

Расулов Т.Х. Инновационные технологии изучения темы линейные интег-ральные уравнения // Наука, техника и образование. 73:9 (2020), С. 74-76.

Бобоева М.Н., Бобокулова С.Б. Использование игровых элементов при введении первичных понятий математики // Вестник науки и образования. 99:2 (2020), часть 2, С. 85-87.

Бобоева М.Н., Шукурова М.Ф. Обучение теме «множества неотрицательных целых чисел» с технологией «Бумеранг» // Проблемы педагогики № 51:6 (2020), с. 81-83.

Рашидов А.Ш. Интерактивные методы при изучении темы Определенный интеграл и его приложения // Научные исследования (2020) 34:3, с. 21-24.

Akhmedov O.S. Implementing “Venn diagram method” in mathematics lessons // Наука, техника и образование. 2020. № 8 (72), с. 40-43.

Ахмедов О.С. Основные требования к языку учителя математики // Наука, техника и образование. 2021. № 2 (77). Часть 2, с. 74-75.

Ахмедов О.С. Профессия - учитель математики // Scientific progress. 2:1, с. 277-284.

Boboyeva M., Qutliyeva Z. Formation of elementary mathematical concepts in preschool children // J. Global Research in Math. Archives. 6:11 (2019). С. 10-12.

Rashidov A.Sh. Use of differentiation technology in teaching Mathematics // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8:3 (2020), Part II, pp. 163-167.

Rasulov T.H., Rasulova Z.D. Organizing educational activities based on interactive methods on mathematics subject // Journal of Global Research in Mathematical Archives, 6:10, 2019. рp. 43-45.

Downloads

Published

2021-08-26

How to Cite

Boboyeva, M. N. (2021). Maktab matematika darslarida misol-masalalar yechish orqali turli kasblarga oid ma’lumotlarni singdirish. Science and Education, 2(8), 496-504. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1780