Тижорат банклари фаолияти самарадорлигини баҳолаш ва банклараро рақобат шароитида уни такомиллаштириш масалалари тадқиқига янгича ёндошув хусусида

Authors

  • Эргаш Рустамович Қурбонов Тошкент молия институти

Keywords:

банк тизими, тижорат банклари, банклараро рақобат, тижорат банклари фаолияти самарадорлиги, тижорат банклари фаолияти натижаларини баҳолаш

Abstract

Мақолада банк тизимидаги институционал ўзгаришлар шароитида тижорат банклари фаолияти самарадорлигини баҳолаш ва банклараро рақобат кураши янги талаблари асосида уни такомиллаштириш масалаларини ўрганишга янгича ёндошувнинг зарурлиги, асосий йўналишлари тадқиқ этилган. Тижорат банклари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг халқаро рейтинг агентликлари қўллаётган тизимини Ўзбекистон Республикаси Марказий банки кўрсатмалари билан қўллаш тизимининг устунликлари ҳамда ўзига хос хусусиятлари илмий асослаб берилган. Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари фаолиятида уни қўллаш имкониятлари тадқиқ этилган ҳамда тавсиялар ишлаб чиқилган.

References

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси 2018 йил 28 декабрь. “Халқ сўзи”, 2018 йил 29 декабрь.

Лаврушин О.И. и др. Банковское дело/ учебник. Москва.КНОРУС, 2016 - 795с.

Коммерческие банки и их операции. - М.: Банки и биржи, 2015. - 311 с.

Роуз П.С. Банковский Менежмент. Пер. с англ. - 5-изд.М.:Дело: 2017. - 768с.

Семибратова О.И Банковское дело. М.:Академия, 2014. - 218с.

Абдуллаева Ш.З. Банк иши. Дарслик. - Тошкент.: «Iqtisod-Moliya», 2017-732 б.

Омонов А.А. Тижорат банкларининг ресурсларини самарали бошқариш масалалари. И.ф.д. илм. дар. ол. уч. тақд. эт. дисс. автореф. - Тошкент, 2008. - 35 б.

Омонов А.А, Қоралиев Т.М «Пул ва банклар» Дарслик. Т.: - «ИҚТИСОД-МОЛИЯ», 2019 й. - 461 б.

Ортиков У.Д. Банк ресурслари ва уларни бошқариш. «Молия, пул муомаласи ва кредит» и.ф.н. дисс. автореферати. Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси. - 19.09.2008. - Т., 2008. -20 б.

Бабаев Б.Б. Вопросы формирования ресурсов коммерческих банков и их эффективное использование. Автореф. дис…канд. эк. наук. - Ташкент: БФА. 2002. - 21 с.

Рўзметов Ш.Б. «Ўзбекистон тижорат банклари депозит базасини мустаҳкамлаш йўллари». и.ф.н. илм. дар. ол. уч. тақд. эт. дисс. автореф. - Тошкент, 2009. - 26 б.

Исаков Ж.Я. Повышение эффективности кредита в развитии сферы оказания услуг: Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. д.э.н. Т., 2016. 79 с.

Эрматов М.К. Банк назорати ва аудитини такомиллаштириш муаммолари. «Иктисод-молия» 2005, 41-бет.

Spyros Pagratisa, Marco Stringab. Modeling Bank Senior Unsecured Ratings: A Reasoned Structured Approach to Bank Credit Assessment//International Journal of Central Banking/ June 2009.

Morgan, D. (2002). ‘Rating banks: risk and uncertainty in an opaque industry’, The American Economic Review, 92, 874-888.

Griffin, J. and D. Tang (2011). ‘Did credit rating agencies make unbiased assumptions on CDOs?’, American Economic Review: Papers & Proceedings, 101(3), 125-130.

Bar-Isaac, H. and J. Shapiro (2011a). ‘Ratings quality over the business cycle’, working paper. Bar-Isaac, H. and J. Shapiro (2011b). ‘Credit ratings accuracy and analyst incentives’, The American Economic Review: Papers and Proceedings, 101(3), 120-124.

Mathis, J., J. McAndrews and J.C. Rochet (2009). ‘Rating the raters: Are reputation concerns powerful enough to discipline rating agencies?’ Journal of Monetary Economics, 56, 657-74.

Downloads

Published

2021-08-26

How to Cite

Қурбонов, Э. Р. (2021). Тижорат банклари фаолияти самарадорлигини баҳолаш ва банклараро рақобат шароитида уни такомиллаштириш масалалари тадқиқига янгича ёндошув хусусида. Science and Education, 2(8), 679-688. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1796