Солиққа тортишнинг тартибга солиш функцияси самарали тараққиёти йўналишлари тадқиқига янгича ёндошув хусусида

Authors

  • Маликахон Авазхон кизи Эргашева Тошкент молия институти

Keywords:

солиққа тортиш, солиқ режими, солиқ имтиёзлари ва преференциялари, солиққа тортиш функциялари, солиққа тортишнинг тартибга солиш функцияси

Abstract

Мақолада мамлакатимизда солиқ тизими модернизациясининг ҳозирги босқичи ва истиқболларида солиққа тортишнинг тартибга солиш функцияси аҳамияти ўсганлигининг сабаблари ҳамда янги жиҳатларини ёритишга ҳаракат қилинган. Иқтисодий ўсишни таъминлашда солиққа тортишнинг тартибга солиш функцияси таъсирчан механизми ва самарали воситаларидан фойдаланиш хусусиятлари ва вазифалари баён этилган. Миллий иқтисодиёт ривожланиш истиқболларида солиққа тортишнинг тартибга солиш функцияси самарали тараққиёти йўналишлари асослаб берилган.

References

Paying Taxes 2019. A unique report by PwC and the World Bank Group. http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2019.pdf

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғриси»даги ПФ-4947-сон Фармони. - www.lex.uz

Мирзиёев Ш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил учун мўлжалланган энг муҳим устувор вазифалар ҳақидаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси.

Мирзиёев Ш. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. Тошкент шаҳри 2020 йил 24 январь, https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020

Александров И.М. Налоги и налогообложение. Учеб.-5-изд.М.: “Дашков и К”, 2018 -632с.

Майбуров И. Налоги и налогообложение. Учеб.-4-изд. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.- 687с.

Миляков Н. Налоги и налогообложение. Учебник. 7-е изд. перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. -710 с.

Черник Д. Налоги и налогообложение. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2018. -654с.

Юткин Т. Налоги и налогообложение. Учебник. 5-е изд. перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. -576 с.

Гадоев Э., Қўзиева Н. Жисмоний шахсларни солиққа тортиш. -Т.: Ўзбекистон, 2013. - 281 б.

Ваҳобов А., Жўраев А. Солиқлар ва солиққа тортиш. - Т.: Шарқ, 2019. - 448 б..

Маликов Т. Солиқлар ва солиққа тортишнинг долзарб масалалари. - Т.: Академия, 2002. - 204 б.

Тошматов Ш. Корхоналарни ривожлантиришда солиқлар роли: Монография. - Т.: Фан ва технология, 2008. - 204 б.

Тошмурадова Б. Солиқлар воситасида иқтисодиётни бошқариш механизми. - Т.: Янги аср авлоди, 2002. - 128 б.

Ниязметов И. “Солиққа тортиш механизмларини такомиллаштириш орқали солиқ тизими барқарорлигини таъминлаш” мавзусидаги докторлик диссертацияси Автореферати. Т.: БМА, 2019 йил.

Абдурахманов О. Жисмоний шахслардан олинадиган солиқлар тизими ва уни такомиллаштириш масалалари. и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. - Т.: ДЖҚА, 2005. - 40 б.

Кобулов Х.А. Методология оценки налогового потенциала территории // WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей XLVI Международной научно практической конференции (30 сентября 2020 г.). Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2020. с. 87-90

Downloads

Published

2021-08-26

How to Cite

Эргашева, М. А. к. (2021). Солиққа тортишнинг тартибга солиш функцияси самарали тараққиёти йўналишлари тадқиқига янгича ёндошув хусусида. Science and Education, 2(8), 689-699. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1797