Xorazm voxasi tuproq iqlim sharoitlarida “Kupava” kuzgi bug’doy navining bioekologik xususiyatlari

Authors

  • Mo’tabarxon Baxtiyor qizi Sultanova O’zbekiston Xalq demokratik partiyasi Xorazm viloyati kengashi

Keywords:

Kupava, asr navi, septorioz, transpiratsiya, lutescens, duragay populyasiya, fenologik kuzatuv, o’sish va rivojlanish fazasi

Abstract

Ilmiy izlanishning materiali sifatida 2020 yilda Xorazm Ma’mun Akademiyasi tajriba dalalarida olib borildi. Tajriba variantlari to‘rt qaytariqli, bo‘linmalar maydoni 50 m2 (5x10). Barcha variantlar bloklashtirilgan holda rendomlashtirilgan tarzda joylashtirildi. Ilmiy tadqiqot fenologik kuzatuvlar va biometrik o’lchovlar model o’simliklarda qishloq xo’jalik ekinlari nav sinash davlat inspeksiyasining uslubi bo’yicha o’tkazildi. Ilmiy izlanish davomida Kupava va Asr navlarining bug’doy navlarining suv almashinuv xususiyatlarini, ularning o’sish va rivojlanish fazalari bo’yicha kichik tajriba dala maydonida o’rgandik.

References

Дала тажрибаларини ўтказиш услублари / Нурматов Ш., Мирзажонов Қ., Авлиёқулов А., Безбородов Г., Аҳмедов Ж., Тешаев Ш., Ниёзалиев Б., Холиқов Б ва б.; Шамсиев А таҳрири остида. - Тошкент: ЎзПИТИ, 2007. - 132-139 б.

Xo’jayev J. X., Qobulova F. J., Jo’rayeva Z. J., Atayeva Sh. S. O’simliklar chidamliligi fiziologiyasi maxsus fanidan labaratoriya mashg’ulotlari. Samarqand. 2003. 23-34 b.

Халилов. Научные основы воздеывания пшеницы осеннего поседа на орошаемых землях Узбекистана. Автреф. Дисс. Док наук. Самарканд 1994. 41-с.

Yoqubjonov O., Bahramov S., Asronov A. Xirmonga qut-baraka engan el tajribasi to’kinlikka ochar yo’l. // J. “O’zbekiston qishloq xo’jaligi jurnali” 1999. № 6. 35-36 b.

Siddiqov R.I. va boshqalar. Sug’oriladigan yerlarda g’alla va dukkakli o’simliklar ilmiy tadqiqot instituti. Andijon. 2014. 63 b.

Гостюхин В., Егорова Е. Влияние сроков сева озимой пшеницы на посевные и урожайные качества семян. Ж.Сельское хозяйство. 2001. № 1. с. 20-21.

Гостюхин В., Атабаева Х.Н. Агротехнические приемы повышения качества семн озимой пшеницы в условиях орошаемых типичных сероземов Ташкентской области. Ж. Зерновое хозяйство. - 2003.№ 6. С. 29-30.

Downloads

Published

2021-09-26

How to Cite

Sultanova, M. B. qizi. (2021). Xorazm voxasi tuproq iqlim sharoitlarida “Kupava” kuzgi bug’doy navining bioekologik xususiyatlari. Science and Education, 2(9), 50-54. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1821

Issue

Section

Natural Sciences