Texnika yo’nalishidagi oliy o’quv yurtlarida qattiq jismlar fizikasi bo’limini o’zlashtirish samaradorligini oshirish yo’llari

Authors

  • Z. Qulboyev Jizzax poloitexnika instituti
  • Sh. Urinov Jizzax poloitexnika instituti
  • A. Abduraxmonov Jizzax poloitexnika instituti

Keywords:

Qattiq jism, kristall, texnologiya, o’zlashtirish samaradorligi, metodika, amaliy mashg’ulot

Abstract

Ushbu maqola Qattiq jismlar fizikasi bo’limi amaliy mashg’ulotlari samaradorligini oshirish muammolariga bag’ishlangan. Bu bo’limning keyingi taraqqiyoti natijasida yangi mavzular hamda ularga mos amaliy mashg’ulotlar mazmuni ishlab chiqilgan. Hamda amaliy mashg’ulotlarda nazariy bilimlarni mustahkamlash yo’llari bayon qilingan.

References

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi.29.12.2020

Qulboyev, Z. (2021). Olamni o’rganishda va texnikaning rivojlanishida mexanikaning ahamiyati. Academic research in educational sciences, 2(9), 366-369.

M.X.O’lmasova Mexanika va molekulayar fizika “O’qituvchi” nashriyoti, T., 2003-y

Кулбоев, З. Х. (2020). Сверхпроводящие фуллеры и их применение в биофизике. Энигма, (23), 155-159.

Urinov, S., & Zohid, Q. (2020). Power Losses in Electric Machines. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN, 87-89.

Yaxshiyeva, Z. Z., Axmadjonova, Y. T., & Axmadjonova, U. T. (2021). Ta’lim sifatini baholash xorij tajribasi misolida o ‘rganilmoqda. Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal, 383-385.

Халилов, О. К., Маматкулов, Б. Х., & Нуруллаева, Г. О. Физика фанини ўқитишда марказий осиё олимларининг илмий меросидан фойдаланиш. 1 ТОМ, 416.

Akhmadzhonova, Y. T., & Akhmadzhonova, U. T. (2021). “Press conference” in the delivering of chemistry. Экономика и социум, (3-1), 20-22.

Жураева, Н. М., & Ахмаджонова, У. Т. (2021). Использование творческой работы в кругах. Экономика и социум, (3-1), 552-555.

Мустафакулов, А. А., Халилов, О. К., & Уринов, Ш. С. (2019). Цель и задачи самостоятельной работы студентов.

Жўраева, Н. М., & Ахмаджонова, У. Т. (2020). Сверхпроводящие фуллерены и их применение в биофизике. Академическая публицистика, (2), 12-14.

Mustafakulov, A. A., & Mustafakulov, A. A. (2014). The quality of education and its provision in pedagogical educational institutions. Young scientist.–Chita (Russia), (6), 65.

Suyarova, M. (2020). Teaching physics in a technical university. Архив Научных Публикаций JSPI.

Суярова, М., Примов, Б. А., Джураева, Н. М., & Соатуллаева, А. С. (2016). Методические основы решения творческих задач. In Современные тенденции развития аграрного комплекса (pp. 1676-1678).

Суярова, М. Х., & Джураева, Н. М. (2018). Динамическая модель по электротехнике. In Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке (pp. 53-54).

Downloads

Published

2021-10-25

How to Cite

Qulboyev, Z., Urinov, S., & Abduraxmonov, A. (2021). Texnika yo’nalishidagi oliy o’quv yurtlarida qattiq jismlar fizikasi bo’limini o’zlashtirish samaradorligini oshirish yo’llari. Science and Education, 2(10), 380-386. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1914