Ilova elementlarining strukturaviy tahlilini o’rganish

Authors

  • Sevara Raxmonqulovna Ахmedova Jizzax politexnika instituti

Keywords:

Ilova, metod, xorijiy til, matn, qurilmalar, og'zaki nutq, grammatik shakl

Abstract

Stilistikasi fan uchun ilmiy qiymatga ega bo’lib, ulardan nemis va o’zbek tillarida badiiy asarlarni stilistik jihatdan tahlil qilish va qiyoslash mavzusida ilmiy maqolalar yozishda, shuningdek o’quv qo’llanmalari yaratishda foydalanish mumkin. Strukturaviy tahlillar nafaqat nemis tili stilistikasi uchun balki, hozirgi o’zbek adabiy tili uchun ham ilmiy-amaliy ahamiyatga egadir.

References

Karimov.I.A.” Chet tillarni o’rganish tisimini janada takomillashtiriash chora –tadbirlari” to’g’risidagi 2012 yil 10-dekabr 1875 qarori “Xalq so’zi gasetasi” 2012 yil 14-dekabr

Ванников Ю.В. «Существует ли присоединительная связь предложения» Университета дружбы народов им. Лумумб.. – M, 1987 г..вып. . 2с. 166-183.

.«Грамматика русского языка ». – M. Изд-во АН , с.. 441. Карпенко М.В. «Присоединительные конструкции в современном русском языке ». (Учебное пособие) Черновск. 1976, с.. 31.

Поспелов Н.С. « Сложное синтаксическое целое и основные особенности его структур». сб. Докладов. M. 1988, с. 11-20.

Попова И.А. «Сложносочиненное предложение в современном русском языке», сб. Вопросы синтаксиса современного русского языка. – M, 1980,с.368-379.

Ахмедова С. Р. Таълим ва тарбия жараёнлари узвийлигининг самарадорлиги //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 9. – С. 369-373.

Ахмедова С. Р. и др. Инновацион технологияларни таълим жараёнларига татбиқ этиш йўллари //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 492-496.

Турсунов Б.Т., Облакулова С.Х. Библиографический указатель по вопросам синтаксического целого, присоединения, парцеллирования – Самарканд Изд-во СамГу 1982г. стр.76.

Feuchtwanger L. „Erfolg“. Aufbau – Verlag Berlin und Weimar. 1973-781s.

Feuchtwanger L. „Die Jüdin von Toledo. Jefta und seine Tochter“. Aufbau – Verlag Berlin und Weimar, 1969-735s.

Seghers A. „Das Vertrauen“. Aufbau – Verlag Berlin und Weimar. 1971-454s.

Ахmedova, S. R. (2021). Chet tillarni o’rganish va undagi metodlarning ahamiyati. Science and Education, 2(11), 1076-1080.

Downloads

Published

2021-12-28

How to Cite

Ахmedova S. R. (2021). Ilova elementlarining strukturaviy tahlilini o’rganish. Science and Education, 2(12), 583–587. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2215

Issue

Section

Pedagogical Sciences