Moliyaviy menejment

Authors

  • Oybek Ahmadjonov Qo’qon universiteti
  • Ismoiljon Abdurahmonov Qo’qon universiteti
  • Muhammadjon Mamasodiqov Qo’qon universiteti
  • Jamshid Anvarov Qo’qon universiteti

Keywords:

iqtisodiy kategoriyalar, moliyaviy resurslar, moliyaviy korxonalar, pul oqimi, investitsiyalar va moliyaviy tahlil, marketing, buxgalteriya hisobi, foyda

Abstract

Moliyaviy menejment - bu kompaniyaning moliyaviy-xo'jalik faoliyatini zamonaviy usullardan foydalanish asosida boshqarish. Uning tashkilotdagi roli ko'p qirrali va hozirgi bosqichda juda muhim. Moliyaviy menejment moliyaviy resurslar harakati jarayonida xo'jalik yurituvchi sub'ektlar o'rtasida vujudga keladigan moliyaviy munosabatlar va moliyaviy resurslar harakatini boshqarishga qaratilgan. Bu harakat va munosabatlarni mohirona boshqarish masalasi moliyaviy menejment mazmunini tashkil etadi. Moliyaviy menejment - bu maqsadga erishish uchun moliyaviy mexanizmning usullari va tutqichlaridan foydalangan holda moliyaviy boshqaruv maqsadini ishlab chiqish va moliyaga ta'sir ko'rsatish jarayoni.

References

Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 542 с.

Nishonqulov, S. F. O., Rajabboyev, B. O. O., & Mamasoliyev, J. O. O. (2021). OLIY O'QUV YURTLARIDA IQTISOD BO'YICHA QO'LLANMA: O'ZGARMAS" MA'RUZA VA BO'R" USULINI KO'RIB CHIQISH. Scientific progress, 2(3), 814-824.

Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ инвестиций. Издание 2-е, стереотипное – М.: "Филинъ", 1998.– 272 с.

Nishonqulov, S. F. O., Rajabboyev, B. O. O., & Mamasoliyev, J. O. O. (2021). IQTISODIYOT VA UNING TARMOQLARINI RAQAMLASHTIRISH. IQTISODIYOT SOHASIGA RAQAMLI TEXNALOGIYALARNI OLIB KIRILISHI. Scientific progress, 2(3), 825-831.

Инновационный менеджмент: Справ. пособие / под ред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева. Л.И. Миндели. Изд. 2-е, переработ. и доп. – М.: ЦИСН, 1998. –567 с

Solidjonov, D., & Nishonqulov, S. (2021). TA’LIM BIZNESIDA YANGI INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING QO’LLANISHI JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH VOLUME-1. ISSUE-3 (Part-1, 18-JUNE), 1, 195-199.

Mulaydinov, F., & Nishonqulov, S. (2021). Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda axborot texnologiyalarining orni-The role of information technologies in the development of the digital economy.

Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др.; Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 327 с. 5. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2000

Mulaydinov, F. (2021). Digital Economy Is A Guarantee Of Government And Society Development. Ilkogretim Online, 20(3), 1474-1479.

Mulaydinov, F. M. (2019). Econometric Modelling of the Innovation Process in Uzbekistan. Форум молодых ученых, (3), 35-43.

Farkhod, M. (2020). Econometric Modelling of the Innovation Process in Uzbekistan. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(02).

Butaboyev, M., Urinov, A., Mulaydinov, F., & Tojimatov, I. Digital economy.

Solidjonov, D. (1990). TYPES OF READING AND WRITING SKILLS ON TEACHING. Signal Processing, 4, 543-564.

Solidjonov, D. Z. O. (2021). THE IMPACT OF THE DEVELOPMENT OF INTERNET TECHNOLOGIES ON EDUCATION AT PANDEMIC TIME IN UZBEKISTAN. In СТУДЕНТ ГОДА 2021 (pp. 108-110).

Solidjonov, D. Z. (2021). THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON EDUCATION: ADVANTAGE AND DISADVANTAGE. Экономика и социум, (3-1), 284-288.

Downloads

Published

2021-12-28

How to Cite

Ahmadjonov, O., Abdurahmonov, I., Mamasodiqov, M., & Anvarov, J. (2021). Moliyaviy menejment. Science and Education, 2(12), 893-899. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2256