Boshlang’ich sinflarda fоnеtikа vа grаfikа аsоslаrini o’rgаnish mеtоdikаsi

Authors

  • Zulfiya Egamberdiyevna Bobomurodova Sirdaryo viloyati, Oqoltin tumani, 7-maktab
  • Mavjuda Xaqqulova Sirdaryo viloyati, Oqoltin tumani, 7-maktab

Keywords:

Fonetika, grafika, talaffuz, jarayon, tovush

Abstract

Kichik yoshdagi o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqni egallashlarida fonetikadan olgan bilimlarining ahamiyati katta: a) fonetik bilimga asoslangan holda I sinf o‘quvchilari savod o‘rganish davrida o‘qishni va yozishni bilib oladilar; b) fonetik bilim so‘zni to‘g‘ri talaffuz qilish (tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilish, urg‘uli bo‘g‘inni ajratish, orfoepik me’yorga rioya qilish) asosini tashkil etadi; v) fonetik bilim morfologik va so‘z yasalishiga oid bilimlar bilan birga o‘quvchilarda qator imloviy malakalar (jarangsiz va jarangli undoshlarning yozilishi) shakllantirish uchun zamin bo‘ladi; g) fonetik bilim gapni ohangiga ko‘ra to‘g‘ri aytish, logik urg‘u va gap qurilishidagi to‘xtamlarga rioya qilish uchun zarur; d) so‘zning tovush tomonini bilish uning ma’nosini tushunish va nutqda ongli qo‘llash uchun muhimdir; hózir va hozúr, átlas va atlás so‘zlari maьnosidagi farq faqat urg‘u orqali ajratiladi. So‘zning tovush tomonini tasavvur qilish so‘zlarni talaffuzda farqlash, ayrim so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qilish va qo‘llash uchun zarur.

References

G‘. Ernazarov. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi. Pedagogika kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2013.

M. Xalilov. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi. Ma’ruzalar matni. Qo‘qon: 2009.

N. Jo‘rayeva. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasining dolzarb masalalari. Ilmiy maqola. ARES ilmiy jurnali. Volume 2. Issue 9. 2021.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Bobomurodova, Z. E., & Xaqqulova, M. (2022). Boshlang’ich sinflarda fоnеtikа vа grаfikа аsоslаrini o’rgаnish mеtоdikаsi. Science and Education, 3(5), 649-654. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3453

Issue

Section

Pedagogical Sciences