Туркистон ўлкасида гендер тенглиги масаласида жадидлар қарашлари (XX аср бошлари мисолида)

Authors

  • Азизбек Нўмонов Тошкент давлат юридик университети
  • Жавохир Сайпиддинов Тошкент давлат юридик университети

Keywords:

Отинойилар, жадид мактаблари, Садриддин Айний, Фитрат, Беҳбудий, тарбия

Abstract

Ушбу мақола ХИХ аср охири ХХ аср бошларида Туркистон жадид маърифатпарварларининг хотин қизлар масаласида қарашлари, хусусан жамият ҳаётида хотин-қизлар ўрни ва роли, уларнинг саводхонлик даражаси, бу борада жадидларнинг олиб борган саъйи ҳаракатлари, хотин-қизлар билимли қилиш, янги усул мактабларига уларни жалб этиш каби қарашлари таҳлил этилган.

References

Мирзиёев. Ш. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо етамиз. -Т.: Ўзбекистон. 2016. Б -12.( Mirziyoev. Sh. Together we will build a free and prosperous democratic state of Uzbekistan. -T.: Uzbekistan. 2016. B -12.)

Қосимов Б. Исмоилбек Гаспиринский – Т.: Мерос. 1992. 34 б.( Qosimov B. Ismoilbek Gaspirinskiy - T.: Meros. 1992. 34 p)

Айни. С. Мусулмонлар хаёти Туркистон вилоятининг газетаси. 1906. 16-19 июл. Б- 5.( Exactly. S. Muslim Life Turkestan Regional Newspaper. 1906. July 16-19. B- 5.)

Фитрат А. Оила ва оилани бошқариш тартиблари. / Маъсул муҳаррирлар Д.А.Алимова; Тарж. Ш.Вохидов. – Т.: Маънавият. 1998. Б- 56.( Fitrat A. Family and family management procedures. / Responsible editors D.A.Alimova; Tarj. Sh.Voxidov. - T.: Spirituality. 1998. B- 56.)

Фитрат А. Танланган асарлар: 2 т. / Таҳрир ҳайъати: О.Шарафиддинов ва бошқ.: Нашрга тайёрловчи ва изоҳлар муаллифи Ҳ.Болтабоев; Масъул муҳаррирлар Н.Каримов, - Т.: Маънавият. 2000. Б- 89.( Fitrat A. Selected works: 2 t. / Editorial Board: O. Sharafiddinov and others: Prepared for publication and author of comments H. Boltaboev; Responsible editors N.Karimov, - T.: Spirituality. 2000. B- 89.)

Жадид маърифатчилик ҳаракатининг ғоявий асослари. –Т. «Тошкент ислом университети».2016. б – 178.

Қосимов Б. Миллий уйғониш: жасорат, маърифат, фидойилик.- Т.: «Маънавият», 2002. Б- 304.( Qosimov B. National awakening: courage, enlightenment, devotion.- T.: «Spirituality», 2002. B- 304.)

Жабрдийда ёзувчилар халқ хизматида. Таҳрир ҳайъати: Б.Хасанов ва б. Масъул муҳарир: Б.Хасанов.- Т. « Фан». 2013. Б- 67.( In the victim, the writers are in the public service. Editorial Board: B. Khasanov and b. Responsible editor: B.Khasanov.- T. "Fan". 2013. B- 67.)

Ражабова Д. Туркистон жадидларининг қарашларида ёшлар ва хотин – қизлар масалалари.(XIX асрнинг охири - XX аср бошлари). Тарих фанлари номзод даражасини олиш учун ёзилган дисс. Т. 2003. Б- 123.( Rajabova D. Issues of youth and women in the views of Turkestan Jadids (late XIX - early XX centuries). Written dissertation for a PhD in History. T. 2003. B- 123.)

Бехбудий меросининг миллий ғоя тарғиботидаги аҳамияти. Масъул муҳаррирлар: Б.Хасанов, Н.Каримов.- Т. 2014. Б 12.( The role of Behbudi's heritage in the promotion of national ideas. Responsible editors: B.Khasanov, N.Karimov.- T. 2014. B 12.)

Бехбудий М. Танланган асарлар. // Тўпловчи, сўзбоши ва изоҳлар:Б.Қосимов- 2- нашри, тузатилган ва тўлдирилган.Т.: «Маънавият», 1999. Б- 81- 82

Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нодир нашрлар зали миллий матбуот библиографияси каталоги. Тошкент. 2010 й. Б- 131.

Аъзамхўжаев.С. Туркистон мухторияти.-Т.: Маънавият. 2000. Б- 78.

Шамс Нажмий. Сайлов муносабати ила хотунлар масаласи //1917.25 июл (Shams Najmiy. The issue of women in connection with the election // 1917.25 July)

Қосимов Б. Исмоилбек Гаспиринский – Т.: Мерос. 1992. 68 б.( Qosimov B. Ismoilbek Gaspirinskiy - T.: Meros. 1992. 68 p)

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Нўмонов, А., & Сайпиддинов, Ж. (2022). Туркистон ўлкасида гендер тенглиги масаласида жадидлар қарашлари (XX аср бошлари мисолида). Science and Education, 3(5), 870-877. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3490

Issue

Section

Pedagogical Sciences