Yoshlarda irodaviy sifatlarni shakllantirishning psixologik xususiyatlari

Authors

  • Ramzidin Ramazonovich Ashurov Buxoro davlat universiteti

Keywords:

iroda, yoshlar irodasi, tirishqoqlik, sobitqadamlik, qat’iy ishonch, mustaqillik, abuliya

Abstract

Ushbu maqolada yoshlarda irodaviy sifatlarni shakllantirishning o‘ziga xos xususiyatlari ochib berilgan.

References

Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Психологические механизмы девиантного поведения. Психология XXI века. Ярославль., 2020. –С. 125-127.

Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Стрессли вазиятларда психологик ҳимоя механизмлари ва копинг хулқ-атвор намоён бўлишининг ижтимоий психологик хусусиятлари: стрессли вазиятларда психологик ҳимоя механизмлари. Psixologiya ilmiy jurnali. 2020 yil, 4 son 109-115 b.

Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Ўсмирларда психологик ҳимоя механизмларининг намоён бўлишининг ўзига хослиги. Psixologiya ilmiy jurnali. 2021 yil, 4 son 103-112 b.

Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Экстремал вазиятларда копинг хулқ-атвор ва стратегиялар намоён бўлишининг ижтимоий психологик хусусиятлари. Psixologiya ilmiy jurnali. 2021 yil, 3 son 98-106 b.

Olimov L.Ya, Baratov Sh. R. Авезов О.Р. Psixologiya nazariyasi va tarixi. Darslik. “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti. Toshkent. 2019. -B. 494.

Olimov L.Ya. Shaxs psixologiyasi. “Durdona” nashriyoti. Buxoro. 2019. -B. 280.

Олимов Л.Я., Эшов Э.С. Авезов О.Р. Девиант хулқ-атвор психологияси. “Durdona” nashriyoti. Buxoro. 2019. -B. 420.

Olimov L.Ya. Xulqi o`gishgan bolalar psixologiyasi. Darslik. Buxoro, “Durdona”. 2019. – 460.

Olimov L.Ya, Avezov O.R., Baratov Sh. R. Psixologiya nazariyasi va tarixi (o`quv qo`llanma) https://library.sammi.uz/Library/ 1 (1), Ўзбекистон

Олимов Л.Я. Глобаллашув шароитида ахборот-психологик хавфсизликни таъминлаш. journal.buxdu.uz 2 (2), 141-144

Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Ўсмирларда психологик ҳимоя механизмларининг намоён бўлишининг ўзига хослиги. XXI аср психологияси 1 (1), Ўзбекистон

Olimov, L. (2021). maqola СТРЕССЛИ ВАЗИЯТЛАРДА ПСИХОЛОГИК ҲИМОЯ МЕХАНИЗМЛАРИ ВА КОПИНГ ХУЛҚ-АТВОР НАМОЁН БЎЛИШИНИНГ ИЖТИМОИЙ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ: СТРЕССЛИ ВАЗИЯТЛАРДА ПСИХОЛОГИК ҲИМОЯ МЕХАНИЗМЛАРИ ВА КОПИНГ ХУЛҚ-АТВОР НАМОЁН БЎЛИШИНИНГ ИЖТИМОИЙ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 7(7)..

қизи Расулова, М. Б., & Олимов, Л. Я. (2022). ЎСМИР ШАХСИ РИВОЖЛАНИШИДА АҲЛОҚИЙ НОРМАЛАР МУАММОСИНИНГ ҲОЗИРГИ ЗАМОН ПСИХОЛОГИЯСИДА ТАДҚИҚ ЭТИЛИШИ. ТАЪЛИМ ВА РИВОЖЛАНИШ ТАҲЛИЛИ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ, 2(3), 204-207.

Yarashovich, O. L. (2020). O'smirlarning ba'zi dinamik xususiyatlari kontekstida kurashish xatti-harakatlarini o'rganish xususiyatlari. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).

Olimov, L. (2020). ЛЯ психологической зашита: ПСИХОЛОГИК ҲИМОЯ МЕХАНИЗМЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 2(2).

EZ SATTOROVICH. PSYCHOLOGICAL INFLUENCE OF SPEECH DISORDERS AND THE CAUSES THAT CAUSE THEM ON THE CHILD'S PSYCHE. Academicia Globe: Inderscience Research 1 (VOLUME 3 , ISSUE 1 , JANUARY-2022

ЗС Элов. ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА СУИЦИД (ЎЗ ЖОНИГА ҚАСД ҚИЛИШ) МУАММОЛАРИ. Eurasian journal of Law, Finance and Applied Sciences 1 (2(2021): EJLFAS), 26-28

ЗС Элов. ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН УСЛОВИЙ, ФАКТОРОВ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА. Евразийский юридический журнал, 2015. 310-312

ЗС Элов. СУИЦИДАЛ ХУЛҚ ШАКЛЛАНИШИ ИЖТИМОИЙ-ПСИХОЛОГИК МУАММО СИФАТИДА (ички ишлар идоралари ходимлари мисолида). PSIXOLOGIYA, 2015. 62-72

ЗС Элов. СУИЦИДАЛ УРИНИШЛАРНИ СОДИР ЭТИШГА САБАБ БЎЛУВЧИ АСОСИЙ ОМИЛЛАР (Ички ишлар органлари ходимлари мисолида). PSIXOLOGIYA, 2014. 82-87

ЗС Элов. ПРОФИЛАКТИКА САМОУБИЙСТВ СОТРУДНИКОВ ОВД. ВЕСТНИК ИНТЕРГАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ, 2017. 208-212

Z ELOV. QOBILIYATNING SHAXS PSIXOLOGIYASIDAGI O'RNI VA DANNING-KRYUGER EFFEKTI. PEDAGOGIK MAHORAT 2021 1 (5), 143-144

ЗС Элов. ПРОФИЛАКТИКА САМОУБИЙСТВ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ОВД. Психология XXI столетия, 2017 473-477

SMZ Qizi, EZ Sattorovich. PRIORITIES OF PSYCHOLOGICAL SERVICES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3 (3), 2021. 900-904

EZ Sattorovich. ICHKI ISHLАR ОRGАNLАRI ХОDIMLАRI ОRАSIDА SUISIDАL ХULQ MОTIVАSIYASI NАMОYON ETILISHINING IJTIMОIY-PSIХОLОGIK SАBАBLАRI. THE BEST INNOVATOR IN SCIENCE 1 (1), 2022. 583-591

AAM Elov Ziyodullo Sattorovich. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA UCHRAYDIGAN NUTQ BUZILISHLARI VA ULARNI YUZAGA KELTIRUVCHI SABABLARNINIG BOLA RUHIYATIGA PSIXOLOGIK TA'SIRI. RESPUBLIKA KO'P TARMOQLI ILMIY TADQIQOTLAR SAMMITI 1 (1, 2022 fevral), 234-237

UFF Elov Ziyoddullo Sattorovich. SUICIDE – AS A GLOBAL PROBLEM FACING HUMANITY. WEB OF SCIENTIST: INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL. 2022 1 (Volume 3 …

EZ Sattorovich. O‘SMIRLIK DАVRIDА SHАХS ХULQ–АTVОRIDА KUZАTILАDIGАN RЕАKSIYALАRNING PSIХОLОGIK TА’SIRI. PSIXOLOGIYA ILMIY JURNAL 1 (1, 2022), 27-29

RR Ashurov. Xarakter aksentuatsiyasi tushunchasining ijtimoiy-psixologik tahlili. Science and Education 3 (3), 663-674

A R.R. Комплексный подход к изучению ценностных установок. Журнал для психологоввестник интегративной психологии 2022г 1, 3

A R.R. Xarakter xususiyatlarining shaxslararo munosabatlarga ta’siri. “Tafakkur va talqin” mavzusida Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy

AN Ashurov R.R. Quziyeva Dilnura Dilmurotovna. Maktab davridagi o’quvchilarda zo’ravonlik holatlar(Profilaktika,diagnostika, korreksiya)

A R.R. Влияние акцентуаций характера подростков на межличностны отношения. XXI-asr psixologiyasi 1, 4

A R.R. Xarakter aksentuatsiyasining o’quvchilar orasidagi munosabatlarga ta’siri. Eurasian Journal of Academic Research, 1(8), 14–16. https://doi.org/10.5281

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Ashurov, R. R. (2022). Yoshlarda irodaviy sifatlarni shakllantirishning psixologik xususiyatlari. Science and Education, 3(5), 1102-1108. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3533

Issue

Section

Pedagogical Sciences