Shaxmat o’yini boshlang’ich sinf o’quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning yana bir vositasi sifatida

Authors

  • Alisher Temirovich Toshev Buxoro davlat universiteti

Keywords:

o‘quvchi, loyiha, chatrang, farzin, chaturanga, fil, xotira, qat’iyatlilik, topqirlik, tasavvur

Abstract

Mazkur maqolada maktabda shaxmat loyihasini amalga oshirish, uning doirasida umumiy o‘rta ta’lim maktablarida boshlang‘ich sinflar o‘quvchilari uchun shaxmatga o‘qitish tizimini yanada rivojlantirish to‘g‘risidagi ma’lumotlar yoritilgan.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14 aynvardagi «Shaxmatni yanada rivojlantirish va ommaviylashtirish hamda shaxmatchilarni tayyorlash tisimini takomilashtirish chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi PQ - 4954-son.https://lex.uz/pdfs/5222876. https://pandia.ru/text/78/189/345.php

Muxitdinova N.M. Metodologiya fizicheskix uprajneniy i igr v doshkolnix obrazovatelnix organizatsiyax // Problemi nauki-2020-№9 (57) s 81-83

Muxitdinova N.M. Mexanizm inellektualnogo razvitiya u detey doshkolnogo vozrasta s pomoщyu sportivnix igrix// AKADEMIYa nauchno- metodicheskiy jurnal s 92-93 2019. https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/591/534

Davronov N. I. DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES OF ChILDREN IN THE HERITAGE OF OUR ANCESTORS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – T. 8. – №. 3.

N.M.Muxitdinova ., Olloyorova D.T. Methods of organization of sports games in preschool institutions with children of different age groups Scientific researches for development future international conferences New York USE 2019/7/12 c 82-83

Eshov Erkin Sattorovich ChARACTERISTICS OF THE USE OF PSYChOLOGICAL TEChNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM Rossiyskiy impakt-faktor nauchno-metodicheskiy jurnal. 2020 god 84-86 st.

Eshov Erkin Sattorovich PSYChOLOGICAL FEATURES OF SPORTS DEVELOPMENT OF SChOOL ChILDREN Pedagogik mahorat jurnali 6.2020 god, 216-218 st.

Eshov Erkin Sattorovich INCREASING STUDENT ACTIVITY IN THE LESSON PROCESS Xalqaro tezis. Varshava 2021 yil. 208-211betlar.

Eshov Erkin Sattorovich Social Psychological Properties Of The Inspection Of The Mechanism Of Psychological Protection International Journal of Scientific and Technology Research 9 (2), 3805-3808 2020

Eshov Erkin Sattorovich Features of the emotional intelligence of athletes in individual and team sports Pedagogik mahorat jurnali 5-son 2020yil, 228-230 betlar.

Elov Z.S. Berdiyeva D.Sh. Psychological reasons for suicide motivation in adolescents with deviant behavior. Oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences scientific journal. volume 2, issue 2 February 2022 1003-1009

Elov Z.S. O‘smirlik dаvridа shахs хulq-аtvоridа kuzаtilаdigаn rеаksiyalаrning psiхоlоgik tа’siri. science and education scientific journal volume 3, issue 3 march 2022 442-447

Elov Z.S. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. O‘quv-metodik qo‘llanma. 2021. Buxoro 1-164.

Elov, Z. S. (2016). Researches of the Reasons Conditions. Fastors of Suicide Rick Intellectual Archive, 5(1), 49-53.

Elоv, Z. S. (2022). O ‘smirlik dаvridа shахs хulq-аtvоridа kuzаtilаdigаn rеаksiyalаrning psiхоlоgik tа’siri. Science and Education, 3(3), 442-447.

EZ Sattarovich. CONDITIONS AND THE REASONS OF CASES OF THE SUICIDE AMONG THE STAFF OF LAW-ENFORCEMENT BODIES. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 5 (3) 2017

Furqatovich, U. F., & Sattorovich, E. Z. (2022). SUICIDE–AS A GLOBAL PROBLEM FACING HUMANITY. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(02), 349-354.

Jo’Rayeva, Z. A., & Maxmudova, Z. M. (2022). Sudga oid psixologik ekspertizani tashkil qilish va uni o’tkazishning o’ziga xosligi. Science and Education, 3(4), 1916-1922.

Olimov L.Ya, Avezov O.R., Baratov Sh. R. Psixologiya nazariyasi va tarixi (o`quv qo`llanma) https://library.sammi.uz/Library/ 1 (1), Ўзбекистон

Olimov L.Ya, Baratov Sh. R. Авезов О.Р. Psixologiya nazariyasi va tarixi. Darslik. “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti. Toshkent. 2019. -B. 494.

Olimov L.Ya. Shaxs psixologiyasi. “Durdona” nashriyoti. Buxoro. 2019. -B. 280.

Olimov L.Ya. Xulqi o`gishgan bolalar psixologiyasi. Darslik. Buxoro, “Durdona”. 2019. – 460.

Olimov, L. (2020). ЛЯ психологической зашита: ПСИХОЛОГИК ҲИМОЯ МЕХАНИЗМЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 2(2).

Olimov, L. (2021). maqola СТРЕССЛИ ВАЗИЯТЛАРДА ПСИХОЛОГИК ҲИМОЯ МЕХАНИЗМЛАРИ ВА КОПИНГ ХУЛҚ-АТВОР НАМОЁН БЎЛИШИНИНГ ИЖТИМОИЙ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ: СТРЕССЛИ ВАЗИЯТЛАРДА ПСИХОЛОГИК ҲИМОЯ МЕХАНИЗМЛАРИ ВА КОПИНГ ХУЛҚ-АТВОР НАМОЁН БЎЛИШИНИНГ ИЖТИМОИЙ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 7(7)..

Qizi, S. M. Z., & Sattorovich, E. Z. (2022). PRIORITIES OF PSYCHOLOGICAL SERVICES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(3), 900-904.

UFF Elov Ziyoddullo Sattorovich. SUICIDE – AS A GLOBAL PROBLEM FACING HUMANITY. WEB OF SCIENTIST: INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL 1 (Volume 3 …

Yarashovich, O. L. (2020). O'smirlarning ba'zi dinamik xususiyatlari kontekstida kurashish xatti-harakatlarini o'rganish xususiyatlari. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).

ZM Maxmudova, AZJKYK Olimov, L Ya. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya.“Durdona” nashriyoti. Buxoro. 2021

қизи Расулова, М. Б., & Олимов, Л. Я. (2022). ЎСМИР ШАХСИ РИВОЖЛАНИШИДА АҲЛОҚИЙ НОРМАЛАР МУАММОСИНИНГ ҲОЗИРГИ ЗАМОН ПСИХОЛОГИЯСИДА ТАДҚИҚ ЭТИЛИШИ. ТАЪЛИМ ВА РИВОЖЛАНИШ ТАҲЛИЛИ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ, 2(3), 204-207.

Махмудова З.М., Олимов, Л. Я. (2021). ЭКСТРЕМАЛ ВАЗИЯТЛАРДА КОПИНГ ХУЛҚ-АТВОР ВА СТРАТЕГИЯЛАР НАМОЁН БЎЛИШИНИНГ ИЖТИМОИЙ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).

Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Психологические механизмы девиантного поведения. Психология XXI века. Ярославль., 2020. –С. 125-127.

Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Стрессли вазиятларда психологик ҳимоя механизмлари ва копинг хулқ-атвор намоён бўлишининг ижтимоий психологик хусусиятлари: стрессли вазиятларда психологик ҳимоя механизмлари. Psixologiya ilmiy jurnali. 2020 yil, 4 son 109-115 b.

Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Ўсмирларда психологик ҳимоя механизмларининг намоён бўлишининг ўзига хослиги. Psixologiya ilmiy jurnali. 2021 yil, 4 son 103-112 b.

Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Ўсмирларда психологик ҳимоя механизмларининг намоён бўлишининг ўзига хослиги. XXI аср психологияси 1 (1), Ўзбекистон

Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Экстремал вазиятларда копинг хулқ-атвор ва стратегиялар намоён бўлишининг ижтимоий психологик хусусиятлари. Psixologiya ilmiy jurnali. 2021 yil, 3 son 98-106 b.

Олимов, Л. Я. (2020). Olimov ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА АХБОРОТ-ПСИХОЛОГИК ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 2(2).

Элов, З. С. (2014). Теоретические основы суицидального поведения. Psixologiya, 4, 16.

Элов, З. С. (2015). Суицидал уринишларни содир этишга сабаб бўлувчи асосий омиллар (Ички ишлар органлари ходимлари мисолида). Psixologiya, 2, 18.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Toshev, A. T. (2022). Shaxmat o’yini boshlang’ich sinf o’quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning yana bir vositasi sifatida. Science and Education, 3(5), 1524-1530. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3607

Issue

Section

Pedagogical Sciences