Солиқ сиёсатини такомиллаштириш - иқтисодиётни тартибга солиш инструменти сифатида

Authors

  • Насрулла Ташмуратович Тилабов Тошкент Давлат иқтисодиёт унверситети

Keywords:

солиқлар, солиқ сиёсати, солиқ кодекси, молиявий сиёсат, бюджет, бюджет-солиқ сиёсати, иқтисодиёт, такомиллаштириш, оптималлаштириш

Abstract

Иқтисодиётни солиқ сиёсатини такомиллаштириш орқали тартибга солиш инструменти сифатида адолатли тартибга солиш ҳар қандай мамлакатнинг энг муҳим йўналиши ҳисобланган молиявий сиёсатнинг долзарб масалалардан ҳисобланади. Бозор иқтисодиёти ривожланиш механизимини солиқ сиёсатини такомиллаштириш орқали тартибга солиш замонавий бозор иқтисодининг талабларини ҳисобга олган ҳолда унга ҳамнафас бўлувчи солиқлар, солиққа тортиш ва солиқ тизимини яратиш ва ривожлантириш борасида маълум бир ютуқларга эришилган бўлишига қарамасдан бу йўналишда қатор муаммоларнинг йиғилиб қолганлигини ҳам ҳаётнинг ўзи кўрсатди. Бу борада давлатнинг солиқ сиёсати солиқларга нисбатан муносабатини аниқ белгилаш имконига эга бўлиши керакдир. Мамлакатимиздаги мазкур муаммоларни ечимини топишда молиявий сиёсатини барқарор таъминлаш учун молиявий, жумладан солиқ ва солиққа тортишнинг илғор хориж тажрибасидан фойдаланишни тақоза этган ҳолда бюджет-солиқ, пул-кредит, бож, инвестицион ва экспорт-импорт сиёсати каби иқтисодий механизимлардан оптимал фойдаланиш иқтисодни тартибга солиш инструменти сифатида тўлақонли миллий даромадда қўшилган қиймат занжири яратади.

References

Ўзбекистон Республикасининг Президентиниг “2022−2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги 2022 йил 28 январдаги Фармони. https://lex.uz/uz/docs/5841063

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги “2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги Қонуни https://lex.uz/docs/5801127

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил10 июл ПҚ-4389-сонли Қарори. https://lex.uz/docs/4415356

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 июн ПФ-5755-сонли Фармони. https://lex.uz/docs/4396717

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 октябр ПФ-6098-сонли Фармони. https://lex.uz/docs/5073459

Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодекси (янги таҳрири). https://lex.uz/docs/4674902

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 31-октябрдаги “Яширин иқтисодиётни қисқартириш ва солиқ органлари фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6098-сон Фармони. https://lex.uz/docs/5073459

Кабулов, Х. А. (2020). Приоритетные вопросы стратегии развития доходного потенциала региона. Экономика и бизнес: теория и практика, (9-1), 147-150.

Kobulov, K. (2020). НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. Архив научных исследований, 35.

Moliyaviy savodxonlik asoslari: O'quv qo'llanma / T.S.Malikov; –T.: "Iqtisod-Moliya", 2021. – 404 bet.

Маликов Т.С., Ҳайдаров Н.Ҳ. Замонавий молия. Ўқув қўлланма. – Т.: Иқтисод-молия, 2017. – 194 б.

Malikov, T. (2021). Methodological approaches to assessing and forecasting the tax potential of the region. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(11), 7056-7060.

Soliqlar va soliqqa tortish. O‘quv qo‘llanma / U.To‘lakov, O.Maxmudov. 2021 yil, – 365 bet.

Moliya: test (savol-javob)lar / Malikov T. S., Tilabov N. T. -Toshkent: Akademnashr, 2013. - 448 b.

Moliya: nazariy asoslar: O‘quv qo‘llanma / Malikov T. S. Tilabov N. T., Jalilov Sh.Q. –T.: “Iqtisod-Moliya”, 2021. – 428 bet.

3. Tilabov N.T. Xususiylashtirish va davlat-xususiy sheriklik. O‘quv qo‘llanma . –T.: “IQTISODIYOT”, 2022. – 240 bet.

Тилабов Н.Т. Кичик бизнес – тараққиёт кафолати. “O`zbekiston iqtisodiy axborotnomasi” журнали. 2006 йил. 1-2-сонлар. 44-49-бетлар.

Тилабов Н.Т. Асосий саноат тармоқларига инвестициялар. “O`zbekiston iqtisodiy axborotnomasi” журнали. 2006 йил 3-4-сонлар. 48-52-бетлар.

Тилабов Н.Т. Структуры, способствующие развитию экономики. Журнал “Экономический вестник Узбекистана”. 2006 г. № 5-6. 48-52-стр.

Тилабов Н.Т. Сурхон воҳасининг экспорт салоҳияти. “O`zbekiston iqtisodiy axborotnomasi” журнали. 2006 йил. 7-8-сонлар. 44-47-бетлар.

Тилабов Н.Т. Открываются новые возможности. Журнал “Экономический вестник Узбекистана”. 2006 г. № 9-10. 109-111-стр.

Тилабов Н.Т., Туробов Б. Режадан амалий ишларга ўтилди. “O`zbekiston iqtisodiy axborotnomasi” журнали. 2006 йил. 11-12-сонлар. 46-49-бетлар.

Тилабов Н.Т. Cолиқ сиёсатини эркинлаштириш - иқтисодий барқарорлик кафолати. "Science and Education" Scientific Journal. May 2021 / Volume 2 Issue 5 pages 1097-1112 www.openscience.uz.

Тилабов Н.Т., Камолов О. Ўзбекистон Республикасининг давлат молиясини бошқариш тизимини такомиллаштириш. Beznes-Эксперт” иқтисодий илмий-амалий журнали. 2021 йил. 10-сон. 19-22 бетлар.

Tilabov N.T. Issues Of Further Improving Financial Policy In The Current Situation. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI). August 2021 pages 3759-3769.

Тилабов Н.Т. Солиқ – инсон манфаатлари йулида. Республика илмий-амалий конференцияси. Мақола ва тезислар тўплами /2005 йил 23-24-декабр/. Термиз Давлат Унверситети. 2005 йил, -258-б. 103-108-бетлар.

Тилабов Н.Т. Иқтисодий барқарорликни таъминлашда солиқ сиёсатини такомиллаштириш масалалари. Республика илмий-амалий конференцияси. Мақола ва тезислар тўплами /2006 йил 4-март/. – Тошкент: “Иқтисод-молия”, 2006 йил, 398-б. 56-59-бетлар.

Тилабов Н.Т. Ҳозирги глобал инқироз шароитида Ўзбекистон иқтисодиётида бюджет-солиқ сиёсатининг долзарб масалалари. “Инновацион иқтисодиёт шароитида молия тизимини ривожлантиришнинг замонавий тенденциялари ва истиқболлари” мавзуcидаги Республика онлайн илмий-амалий конференция материаллари тўплами /2020 йил 18 апрел/. –Т.: ТМИ., 2020. - 356 стр. 81-82 бетлар.

Тилабов Н.Т. Ўзбекистон шароитида бюджет-солиқ сиёсатининг ўзига хос хусусиятлари. “Инновацион иқтисодиёт шароитида молия тизимини ривожлантиришнинг замонавий тенденциялари ва истиқболлари” мавзуcидаги республика онлайн илмий-амалий конференция материаллари тўплами /2020 йил 18 апрел/. –Т.: ТМИ., 2020. - 356 б. 89-90 бетлар.

Тилабов Н.Т. Бюджет-солиқ сиёсатини ҳозирги шароитда такомиллаштириш йўналишлари. “Инновацион иқтисодиёт шароитида молия тизимини ривожлантиришнинг замонавий тенденциялари ва истиқболлари” мавзуcидаги Республика онлайн илмий-амалий конференция материаллари тўплами /2020 йил 18 апрел/. –Т.: ТМИ., 2020. - 356 б. 92-94 бетлар.

Тилабов Н.Т. Ўзбекистон иқтисодиётида коронавирус пандемияси натижасида вужудга келадиган глобал инқироз ҳолатларининг таъсирини пасайтириш ва уни бартараф этишда молия-кредит тизими орқали қўллаб-кувватлашни такомиллаштириш-нинг устувор йўналишлари. “Молия-кредит тизимини иқтисодиётнинг реал сектори билан ўзаро муносабатларини институтционал ривожлантириш” мавзусидаги XII Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. 2020 йил 10-11 июн. Самарканд, СамИСИ, 2020. - 628 бет. 373-378 бетлар.

Тилабов Н.Т. Ўзбекистонда фискал масалалар. “Ўзбекистон Республикасининг Ҳаракатлар стратегияси: макроиқтисодий барқарорлик, инвестицион фаоллик ва инновацион ривожланиш истиқболлари” мавзусида халқаро илмий анжуманни материаллари. Тошкент. ТДИУ. 2020 йил 10-11 декабр. 325-356 бетлар.

Тилабов Н.Т. Ҳозирги босқичдаги бюджет-солиқ сиёсати ва уни ўзига хос хусусиятлари. Замонавий молиянинг миллий ва халқаро долзарб муаммолари. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами 20 май 2021 йил. – Т.: ТМИ., 2021. – 430 б. 102-107 бетлар.

Қобулов, Х. А. (2021). Ҳудуд солиқ салоҳиятини баҳолашнинг фундаментал масалалари. Science and Education, 2(12), 914-926.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Тилабов, Н. Т. (2022). Солиқ сиёсатини такомиллаштириш - иқтисодиётни тартибга солиш инструменти сифатида. Science and Education, 3(5), 1743-1756. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3643

Issue

Section

Economic Sciences