Mamakatimizda mahalliy byudjetlar daromadarini shakllantirishning tashkiliy-huquqiy asoslari

Authors

  • Shuxratjon Qobijon o’g’li Fozilchayev TMI

Keywords:

mahalliy byudjetlar, byudjet daromadlari, qo‘shimcha manbalar, byudjet tizimi, daromadlar bazasi, hududlarni kompleks rivojlantirish, barqaror moliyalashtirish, byudjetlararo munosabatlar, byudjet balansliligi, byudjet tizimi byudjetlаri dаrоmаdlаrini prоgnоz qilish vа xаrаjаtlаrini rejаlаshtirish, fiscal siyosat

Abstract

Maqolada mahalliy byudjetlarni qo‘shimcha manbalardan foydalanish tizimini takomillashtirish masalalrining umumnazariy asoslari yoritilgan bo‘lib, unda mahalliy byudjetlarni qo‘shimcha manbalardan foydalanish bo‘yicha hukumatimiz tomonidan so‘nggi yillarda qabul qilingan me’yoriy-huquqiy asoslariga to‘xtalib o‘tilgan va ularni takomillashtirish yuzasidan takliflar berilgan.

References

О‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 13 dekabrdagi “Mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy erkinligini oshirish, mahalliy byudjetlarga tushumlarning tо‘liqligini ta’minlash bо‘yicha soliq va moliya organlari javobgarligini kuchaytirishga oid qо‘shimcha chora-tadbirlar tо‘g‘risida”gi PF-5283 -sonli Farmonidan

О‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “О‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bо‘yicha harakatlar strategiyasi tо‘g’risida”gi PF-4947-sonli Farmoni. 2017 yil 7 fevral.

О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev” 2019 yilda mamlakatimizni rivojlantirishning eng muhim ustuvor vazifalari tо‘g‘risida”gi О‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Parlamentga Murojaatnomasini 28-dekabr 2018-yil

Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bо‘lishi kerak. mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mо‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yо‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruzasi

О‘zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksi, 2018 yil 26 dekabr.

Mаlikоv T.S., Hаydаrоv N.H. Dаvlаt byudjeti. О‘quv qо‘llаnmа. – T.: “Iqtisоd-mоliyа”, 2007. 89-b

Аллаяров С. Р., Зайнитдинов С. М. Ў. Иқтисодий ўсишга таъсир кўрсатувчи омиллар ва уларнинг таснифи //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 1156-1169.

Аллаяров С. Р., Кандахарова Ш. Н. ПЕРСПЕКТИВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ //СТОЛИЦА НАУКИ. – 2021. – Т. 3. – С. 4.

Аллаяров С. Теоретическое исследование оптимальной фискальной и денежно-кредитной политики для стимулирования экономического роста // Научный журнал финансов и бухгалтерского учета. – 2018. – Т. 9. – No 8. – С. 206-212.

Аллаяров С., Набиев Е., Аллаяров С. Амануллаева Ю. (2020) Пути улучшения налогового механизма для обеспечения финансовой безопасности страны //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Т. 29. – No 7. – С. 7849-7855.

Аллаяров С., Аллаяров С., Юлдашева У., Маджидов Н. (2020). Оценка эффективности результатов бюджетной политики Республики Узбекистан. Международный журнал передовых наук и технологий, 29(7), 7920-7926.

Сатторов Б. К., Аллаяров С. Р. Развитие экономики Узбекистана в условиях мировых интеграционных процессов //Наука, техника и образование. – 2017. – Т. 1. – №. 5 (35). – С. 98-100.

Аллаяров С. Р., Мардонов Ш. Х., Абдурахимова Г. М. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ И ЦЕЛЕОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ //Экономика и социум. – 2020. – №. 4. – С. 138-147.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Fozilchayev, S. Q. o’g’li. (2022). Mamakatimizda mahalliy byudjetlar daromadarini shakllantirishning tashkiliy-huquqiy asoslari. Science and Education, 3(5), 1769-1773. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3645

Issue

Section

Economic Sciences