Byudjet daromadlarini byudjetlararo oqilona taqsimlash yo’llari

Authors

  • M.A. Sharapova TMI
  • Sh. Ergasheva TMI

Keywords:

daromad, byudjetlararo munosabat, soliq, subvensiyalar, o’tkazib beriladigan daromadlar, dotatsiya, byudjetlararo o’zaro hisob-kitoblar, maqsadli ijtimoiy transfertlar

Abstract

Ushbu maqolada mamlakatimizda daromadlarni byudjetlararo oqilona taqsimlash yo’llari, xususan soliqlarni byudjetlararo taqsimlash va byudjet daromadlarini maqsadli tarsfertlar shaklida taqsimlash yollari yoritilgan.

References

Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qatʼiy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi boʼlishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga moʼljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yoʼnalishlariga bagʼishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi maʼruza, 2017 yil 14 yanvar. - Toshkent: Oʼzbekiston, 2017. - 104b.

Морозова Е.А. Муниципальная реформа и межбюджетные отношения в российских регионах // Экономические науки. 2008. № 14(39);

Любимцев Ю.Н. Приоритеты совершенствования межбюджетных отношений // Экономист. 2000. № 6. С. 21 — 33.;

Бежаев О. Г. Межбюджетные отношения. Теория и практика реформирования. М.,2001, с. 16; Крохина Ю. А. Бюджетное право и российский федерализм. М., 2002, С.221.;

Богов X. M. развитие межбюджетных отношений и предпосылок экономического роста// Финансы и кредит, 28 (268) - 2007.;

Moliya: Darslik. T.S. Malikov, O.O. Olimjonov; / - T.: “Iqtisod-Moliya” 2019. - 800 b.

Toshmatov Sh.А. Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishda davlat byudjeti daromadlari manbalarini kengaytirish yoʼnalishlari .-T.: TDIU, 2017. -b.27-28.,

Islamkulov А.K. Mahalliy byudjetlar daromadlari barqarorligini taʼminlash masalalari // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, 2016 y.;

Usmonov Q.А. Byudjet daromadlarini rejalashtirish jarayoni, usullari va ularni takomillashtirish yoʼnalishlari // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, 2014 y.;

www.mf.uz - O’zbekiston Respublikasi moliya vazirligi rasmiy sayti ma’lumotlari

O’zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksi, 2020 yil 30 dekabrdagi 660-sonli Qonun tahririda

Sharapova, M. A. (2021). Issues of improving the financing of public education in the republic of Uzbekistan. ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (96), 115-119.

Н.Э. Жиянова, У.А.Ортиков Солиқ ва солиққа тортиш солиқ тизимининг жахон тажрибаси ва уни Ўзбекистон амалиётида қўллаш имкониятлари- Иқтисодиётда инновация, 2020 1 (3)

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Sharapova, M., & Ergasheva, S. (2022). Byudjet daromadlarini byudjetlararo oqilona taqsimlash yo’llari. Science and Education, 3(5), 1782-1792. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3648

Issue

Section

Economic Sciences