Ingliz tilida leksik dubletlarning semantik va funksional o’zgarishi

Authors

  • Asolatxon Shavkat qizi Dagarova Samarqand davlat chet tillar instituti

Keywords:

lingvistik dublet, «Ко́мплексный» и «компле́ксный», «Регистр» и «реестр», sokin so’z - , Jim

Abstract

Har qanday til ijtimoiy xususiyatga ega va shuning uchun u jamiyatdan tashqarida mavjud bo’lolmaydi va rivojlana olmaydi. Til, eng avvalo, uning so’z boyligini shakllantirishga faol ta’sir ko’rsatadigan odamlar o’rtasidagi muloqot vositasidir. Shu bilan birga, til o’ziga xos ichki faoliyat qonuniyatlariga ega bo’lgan belgilar tizimi ekanligini unutmasligimiz kerak. Har qanday rivojlangan tilda bir xil fikr vaziyatga qarab turlicha ifodalanishi mumkin.

References

Антрушина, Г. Б. Лексикология английского языка / Г. Б. Антрушина, О.В.Афанасьева, Н. Н. Морозова.- 2-е изд. -М.: Дрофа, 2000. - 288 с.

Хомяков В.А. Нестандартная лексика в структуре английского языка национального периода: автореф. дис. … д-ра филол. наук. Л., 1980. 39 с. 10.

Ҳожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. –Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти, 2002 – Б. 37.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Dagarova, A. S. qizi. (2022). Ingliz tilida leksik dubletlarning semantik va funksional o’zgarishi. Science and Education, 3(5), 1908-1913. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3669

Issue

Section

Philological Sciences