Kimyo kursini o’qitishda pedagogik texnologiyalar asosida takomillashtirish

Authors

  • Muattarxon Tilavoldievna Akbarova Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti

Keywords:

Ko’nikmalarini tekshirish, o’zlashtirish saviyasi, pedagogik jarayon

Abstract

Talabalarda kimyo faniga bo’lgan qiziqish va mehr va predmetga mas’uliyatli munosabat uyg’otish, kimyo fanining hozirgi davrdagi roli va o’rni haqida to’g’ri tasavvur shakllantirish haqida.

References

Davlat ta’lim standarti va o’quv dasturi. Toshkent, 1999, 3-son.

I.R. Asqarov. Organik birikmalar nomenklaturasi va izomeriyasi.- T.: O’qituvchi, 1995.

I.R. Asqarov., K. G’ofurov., va boshqalar. Kimyodan test. T.: O’qituvchi, 1997.

A.G. Muftaxov. Organik kimyodan olimpiada masalalari va ularning yechimlari.

Jurayeva, M. N. BO ‘LG ‘USI MATEMATIKA O ‘QITUVCHILARIGA NOAN’ANAVIY TA’LIM METODLARINI O ‘QITISH HAQIDA. ILMIY AXBOROTNOMA, 186.

Jurayeva, M. (2017). Matematik analiz fani bo’yicha talabalarning mustaqil ishini tabaqalashtirish. Scienceweb academic papers collection.

Jurayeva, M. (2017). МАТЕМАТИК АНАЛИЗ АСОСЛАРИ МАСАЛАЛАРИНИ ЕЧИШНИНГ НОАНЪАНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ ЎРГАТИШ ХАКИДА. Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya.

Jurayeva, M. (2018). БЎЛҒУСИ МАТЕМАТИКА ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КОНТЕКСТЛИ ТОПШИРИКЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. Scienceweb academic papers collection.

Jurayeva, M. (2020). БЎЛҒУСИ МАТЕМАТИКА ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ МАВЗУНИНГ ЎҚУВ МАТЕРИАЛИНИ МАНТИҚИЙ-МАТЕМАТИК ТАҲЛИЛИНИ БАЖАРИШГА ЎРГАТИШ УСУЛЛАРИ. QarDU Xabarlari.

Jurayeva, M. (2021). BO’LG’USI MATEMATIKA O’QITUVCHILARIGA DIALOGLI TEXNOLOGIYANI O’RGATISH HAQIDA. Mathematical and Computational Sciences.

Jurayeva, M. (2021). Matematikani o’qitishda tezaurusli tahlil haqida. Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya.

Jurayeva, M. (2022). BОLGUSI MАTЕMАTIKА ОQITUVСHILАRIDА ОQUVСHILАRGА АSОSIY DIDАKTIK BIRLIKLАRNI ОRGАTISH TЕХNОLОGIYАSI BОYIСHА KОMPЕTЕNSIYАLАRINI SHАKLLАNTIRISH MЕTОDIKАSI. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH.

Jurayeva, M. (2019). КОНТЕКСТНЫЕ ЗАДАЧИ В МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ В КЛАССИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ. Scienceweb academic papers collection.

Nematillayevna, J. M. (2021). Formation of methodological competencies of future mathematics teachers in the field of quality assessment of education. Asian Journal Of Multidimensional Research, 10(6), 67-71.

Nematillaevna, J. M. (2021). METHODS FOR THE FORMATION OF COMPETENCIES IN THE TECHNOLOGY OF TEACHING STUDENTS BASIC DIDACTIC UNITS AMONG MATHEMATICS TEACHERS.

Акбарова, М. Т. (2021). БЎЛАЖАК ГЕОЛОГЛАРГА ЗАМИН ҲАҚИДА КИМЁВИЙ БИЛИМЛАР БЕРИШ ЗАРУРАТИ. ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ, 4(6).

Акбарова, М. Т. (2021). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КЕЙС-СТАДИ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(2), 339-345.

Акбарова, М. Т. (2021). “КИМЁ” КУРСИНИНГ ДИДАКТИК МАТЕРИАЛЛАРИ НОКИМЁВИЙ ТАЪЛИМ ЙЎНАЛИШЛАРИ МИСОЛИДА. Academic research in educational sciences, 2(6), 736-740.

Akbarova, M. (2021). Физика йўналиши талабаларига кимё фанини ўтишда “Атом тузилиши” мавзусини семинар машғулотида глоссарий тренинг методи асосида ўтиш. Scienceweb academic papers collection.

Akbarova, M. (2021). КЕЙС–СТАДИ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ КИМЁ САНОАТИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШДАГИ ЎРНИ. Scienceweb academic papers collection.

Akbarova, M. (2020). «Кимё» курсининг ўзига хос жиҳатлари. Scienceweb academic papers collection.

Akbarova, M. (2020). Кимё дарсларини ўтишда кейс–стади таълим технологиясидан фойдаланиш. Scienceweb academic papers collection.

Akbarova, M. (2018). КИМЁ КУРСИНИНГ ЎҚИТИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕТОДИКАСИ. Scienceweb academic papers collection.

Meliqulov, O. (2022). 2H-4-GIDRAZINIL5, 6-DIMETIL TIENO [2, 3-D] PIRIMIDINNING AROMATIK ALDEGIDLAR BILAN REAKSIYASI. Scienceweb academic papers collection.

Abdiraxmanov, A. (2022). The educational purpose of teaching mathematics. Karshi-Journal of Pedagogical Inventions and Practices.

Abdirahmonov, A. (2022, March). OBJECTIVES, CONTENT AND MAIN TYPES OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN MATHEMATICS. In E Conference Zone (pp. 118-121).

Abdirahmonov, A. (2022, March). THE SUBJECT OF MATHEMATICS PURPOSE AND CONTENT. In E Conference Zone (pp. 83-85).

Abdiraxmonov, A., & Khurramov, O. (2022). FORMING THE PROFESSIONAL SKILLS OF UNDERGRADUATE MATHEMATICIANS. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(02), 920-925.

Abdiraxmanov, A. (2021). Ways of formation of the professional skills of undergraduate mathematicians. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(5), 1202-1208.

Abulov, M. O. (2021). Some inverse problems for the hyperbolic equation. ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH, 10(4), 341-353.

Абулов, М. О. (2020). О некоторые приложения теории булевых функций. In Modern stochastic models and problems of actuarial mathematics (pp. 73-74).

Абулов, М. О. (2019). КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СМЕШАННО-СОСТАВНОГО ТИПА. Актуальные проблемы математики и информатики: теория, методика, практика, 15.

Абулов, М. О. (2019). Нелокальная задачи для одного уравнения третьего порядка. In Информационные технологии и математическое моделирование (ИТММ-2019) (pp. 186-190).

Абулов, М. А. (1991). О разрешимости и численной реализации краевых и смешанных задач для одного класса уравнений третьего порядка гиперболического типа (Doctoral dissertation, Новосиб. гос. ун-т).

Абулов, М. О. СМЕШАННАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА. КАРШИ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ, 123.

Meliqulov, O. (2022). 2H-4-GIDRAZINIL5, 6-DIMETIL TIENO [2, 3-D] PIRIMIDINNING AROMATIK ALDEGIDLAR BILAN REAKSIYASI. Scienceweb academic papers collection.

Meliqulov, O. (2021). 2H-4-GIDRAZINIL-5, 6-DIMETILTIENO [2, 3-d] PIRIMIDINNING sINTEZI VA UNING ALDEGIDLAR BILAN KONDENSATSIYA REAKSIYALARI. Scienceweb academic papers collection.

Захидов, К. А., Меликулов, О. Ж., Гайбуллаев, Ш. Ш., & Орипов, Э. О. (2018). ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА НАПРАВЛЕНИЕ РЕАКЦИИ АЛКИЛИРОВАНИЯ 2-АЦЕТИЛАМИНО-6-МЕТИЛ (ФЕНИЛ) ПИРИМИДИН-4-ОНОВ. ILMIY AXBOROTNOMA, 54.

Downloads

Published

2022-05-25

How to Cite

Akbarova, M. T. (2022). Kimyo kursini o’qitishda pedagogik texnologiyalar asosida takomillashtirish. Science and Education, 3(5), 2126-2130. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3721

Issue

Section

Philological Sciences