Maktabgacha ta’lim natijadorligini oshirishda STEAM texnologiyasini qo’llashning ahamiyati

Authors

  • Zarina Muxiddinovna Ashurova Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti

Keywords:

ta’lim sifati, ta’lim mazmuni, STEAM ta’lim texnologiyasi, qobiliyat, kompetensiya, kompetentlik, hayotiy ko‘nikmalar

Abstract

Maqolada maktabgacha ta’lim natijadorligini oshirishda steam ta’lim texnologiyasining ahamiyati, uning o‘ziga xos xususiyatlari, afzallik va imkoniyatlari haqida so‘z boradi.

References

Z.Ashurova. Maktabgacha ta’limda steam texnologiyasidan foydalanish. Metodik qo‘llanma. Buxoro. Durdona nashriyoti, 2022.

З.М.Ашурова. Таълим олиш жараёнини самарали бошқаришда педагогик технологияларни қўллаш. Scientific Progress. 2:7 (2021), pp. 801-807.

З.М.Ашурова. Муаммоли таълим технологиялари, уларнинг ўзига хос хусусиятлари. Scientific Progress. 2:7 (2021), pp. 794-800.

Z.M.Ashurova. Роль и значение способностей фасилитатора в процессе современного образования. Образования и информационнных исследований. №2 (2022), С. 215-219.

Z.M.Ashurova. Maktabgacha ta’limda STEAM ta’lim texnologiyasining ahamiyati. Pegagogs. 1:1 (2022), pp. 233-235.

Z.M.Ashurova. Using STEAM Technology in Preschool Education. European journal of innovation in nonformal education. 2:6 (2022), pp. 6-10.

Z.M.Ashurova. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyachilarining bolalar bilan faoliyatlarni tashkil etishdagifasilitatorlik tayyorgarligi. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar. 2:3 (2022), pp. 343-347.

Dilova N.G. (2021). Sharq allomalarining ilmiy merosi – uchinchi renesans uchun katta imkoniyat. Science and Education. Vol. 2, Issue 10, 506-514 betlar.

Dilova N.G. (2021). Ajdodlarimiz merosi vositasida bo‘lajak o‘qituvchilarga ta’lim-tarbiya berishning ahamiyati. Science and Education. Vol. 2, Issue 10, 515-523 betlar.

Дилова Н.Г. (2021). Бошланғич таълимда ўқувчиларда шахслараро муносабатларга киришиш кўникмаларини шакллантириш имкониятлар. Science and Education. Vol. 2, Issue 10, 524-533 бетлар.

Дилова Н.Г. (2021). Шахслараро муносабатларга асосланган таълим жараёнини моделлаштириш. Science and Education. Vol. 2, Issue 10, 534-546 бетлар.

Дилова Н.Г. (2021). Педагогик ҳамкорлик жараёнининг мазмуни ва уни ташкил этиш тамойиллари. Science and Education. Vol. 2, Issue 10, 547-557 бетлар.

Dilova N.G. (2021). O‘quvchilarning shaxsiy sifatlari - pedagogik hamkorlikning dastlabki tamoyili. Science and Education. Vol. 2, Issue 10, 558-566 betlar.

Dilova N.G. (2021). O‘qituvchi-o‘quvchi hamkorligini vujudga keltirishning pedagogik ahamiyati. Science and Education. Vol. 2, Issue 10, 567-576 betlar.

Dilova N.G. (2021). Ajdodlar merosida ta’limdagi o‘zaro hamkorlik munosabatlari. Science and Education. Vol. 2, Issue 10, 577-585 betlar.

Дилова Н.Г. (2018). Важность совместного обучения в повышении эффективности начального образования. International scientific review of the problems and prospects of modern science and education. С. 90-91.

Дилова Н.Г. (2012). Возможности организации учебного процесса на основе педагогического сотрудничества. Молодой ученый. T. 46, № 11, С. 409-411.

Дилова Н.Г. (2013). Требования к учителю по организации сотрудничества учащихся начальных классов в учебном процессе. Актуальные проблемы современной науки. № 4 (72). С. 55-57.

Dilova N.G., Saidova M.J. (2020). Formative assessment of students' knowledge as an innovative approach to education. The American Journal of Social Science and Education Innovations. 2:12, P. 190-196.

Dilova N.G., Saidova M.J. (2021). Innovative approach to education is a factor for developing new knowledge, competence and personal qualities. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). 1:10, P. 148-153.

Дилова Н.Г. (2021). Bспользование интерактивных методов в школьном обучении. Вестник интегративной психологии. № 21, С. 51-54.

Dilova N.G. (2021). Formative assessment of students'knowledge–as a means of improving the quality of education. Scientific reports of Bukhara State University. 3:5, pp. 144-155.

Дилова Н.Г. (2019). Влияние технологии сотрудничества на успеваемость учащихся начальных классов. International scientific review of the problems and prospects of modern science and education. С. 63-64.

Дилова Н.Ғ. (2018). Буюк аждодларимизнинг таълимотларида мужассамлашган ўқитувчи билан ўқувчилар ҳамкорлигининг педагогик хусусиятлари. Замонавий таълим. №3, 63-68 б.

Dilova N.G. (2017). Opportunities of Pupils’ Complex Development on the Bases of Modernization the Content of Primary Education. Eastern European Scientific Journal. No. 1, pp. 1-4.

Dilova N.G. (2017). Activity Areas of Primary School Teachers. Eastern European Scientific Journal. No. 6, pp. 1-6.

Дилова Н.Ғ. (2017). Ўқувчи шахсини ривожлантиришда ҳамкорлик педагогикасининг ўрни. Замонавий таълим. 1-сон.

Rasulova Z.D. (2021). Muammoli vaziyatlar orqali talabalarning o‘quv-bilim faoliyatlarini rivojlantirish. Science and Education. Vol. 2, Issue 10, 481-491 betlar.

Расулова З. (2021). Технология дарсларида интерфаол таълим технологияларидан фойдаланишнинг самарали жиҳатлари. Science and Education. Vol. 2, Issue 10, 360-369 бетлар.

Rasulova Z.D. (2021). Texnologiya darslarida shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalaridan foydalanish. Science and Education. Vol. 2, Issue 10, 470-480 betlar.

Rasulova Z.D. (2021). Elektron ta’lim resurslaridan foydalanib o‘quv jarayonlarini takomillashtirish. Science and Education. Vol. 2, Issue 10, 449-459 betlar.

Расулова З.Д. (2021). Таълим жараёнида мультимедиа технологияларидан фойдаланиш. Scientific Progress. Vol. 2, Issue 6, 988-994 бетлар.

Rasulova Z.D. (2021). Texnologiya fani amaliy mashg‘ulotlarida rolli va ishbop o‘yinlardan foydalanish. Scientific Progress. Vol. 2, Issue 6, 972-979 betlar.

Rasulova Z.D. (2021). Hamkorlik texnologiyasiga asoslangan ta’lim jarayonini tashkil etish. Scientific Progress. Vol. 2, Issue 6, 964-971 betlar.

Rasulova Z.D. (2021). Bo‘lajak texnologiya fani o‘qituvchilarini tayyorlashda pedagogik tizim mazmuni. Scientific Progress. Vol. 2, Issue 6, 980-987 betlar.

Downloads

Published

2022-07-24

How to Cite

Ashurova, Z. M. (2022). Maktabgacha ta’lim natijadorligini oshirishda STEAM texnologiyasini qo’llashning ahamiyati. Science and Education, 3(7), 164-170. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4065

Issue

Section

Pedagogical Sciences