O’quvchilarining badiiy tasavvurlarini rivojlantirishda tasviriy san’at mashg’ulotlarining ahamiyati

Authors

  • Moxidil Zavqiy qizi Abdualimova Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Keywords:

tasviriy san’at, rangtasvir, haykaltaroshlik, grafika, rangshunoslik, kolorit, komil inson, badiiy tarbiya

Abstract

Maqola umumiy o‘rta ta’lim maktablarida tasviriy san’at darslarini tashkil etishda uning turlari, o‘quvchilarni badiiy-estetik tarbiyalashda tasviriy faoliyatlarning roli, yoshlarni komil inson qilib shakllantirish uchun o‘quvchilarni rasm ishlashga o‘rgatish va ularni badiiy fikr doirasini kengaytirish masalalariga qaratilgan. Shuningdek, bu o‘quv predmeti o‘quvchilarda milliy istiqlol g‘oyalarini shakllantirishda, ayniqsa axloqiy, vatanparvarlik, mehnatsevarlik ruhida tarbiyalashda katta imkoniyatlarga ega ekanligi ta’kidlangan.

References

Boltaboevich, B. B. (2020). Formation of the skills of portraying the future teacher of fine arts in pencil drawing. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 1122-1127.

Baymetov, B. B., &Muratov, K. K. (2020). Self Sketches as a Tool in the Professional Training of a Future Artist-Teacher. SolidStateTechnology, 224-231.

Байметов, Б. Б. (2016). История развития изобразительного искусства Узбекистана. Наука, образование и культура, (1 (4)).

Baymetov, B. B., &Sharipjonov, M. S. O. (2020). Development Of Students‟ Descriptive Competencies In Pencil Drawing Practice. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(08), 261-267.

Байметов Ботир Болтабаевич. Актуальные вопросы подготовки педагогических кадров республике Узбекистан. Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» 2020/10. Том 1. 10 (31). Страницы 5-9.

Boltaboevich, B. B., &Ogiloy, K. (2008). Master of historical portrait genre, a teacher who created a school in the field of fine arts people's artist of uzbekistan professor malik nabiev (1906-2008).

Болтабаевич Ботир Байметов. San‟atshunoslik fakultyetlarida talabalarga qalamtasvir mashg„ulotlarini o„tishning nazariy asoslari. Материалы конференции Science and Education. 2020/5. Том 2. Номер No. 3. Страницы-406-409.

Байметов, Б. Б., Собиров, С. Т., &Исматов, У. Ш. (2019). Проблемы профессиональнопедагогической подготовки учителей изобразительного искусства. Вестник науки, 1(7), 63-66.

Байметов Ботир Болтабоевич. Тасвирий санъатдан бўлажак рассом-ўқитувчиларни касбий тайёрлашда композиция фанининг назарияси ва методикаси. Science and education journal. 2020/4. Стр. 461-467

Baymetov, B. B. (2020). Development Of The Ability To See And Represent The Form Remotely In The Process Of Teaching Students To Portray A Creature In Higher Pedagogical Education. The American Journal of Applied sciences, 2(10), 154-159.

Botir Boltabaevich Baymetov. Development Of The Ability To See And Represent The Form Remotely In The Process Of Teaching Students To Portray A Creature In Higher Pedagogical Education. 2020/10Журнал. The USA Journals. Том2. Страницы- 154-159

Botir Boltabaevich Baymetov, Ulfat Shuxratovich Ismatov. Pedagogika oliy ta‟lim muassasalarida talabalarini bosh namunasini tasvirlashga o‟rgatish orqali tyexnik mahoratlarini takomillashtirish Science and education journal. 2020/8. Стр.476-485

Botir Boltabayevich Baymetov. Technologies Of Moving Images Of People From Different Views In Fine Arts Lessons. The American Journal of Social Science and Education Innovations. The American Journal of Social Science and Education Innovations (ISSN – 2689-100x) Published: January 31, 2021. Стр. 463-468

BB Baymetov. Inson qomatining turli ko‟rinish va holatlaridan qisqa muddatli tasvirlaridan bajarish myetodikasi. "Science and Education" Scientific Journal January 2021 / Volume 2 Issue.357-365

Botir Boltabaevich Baymetov. Oliypyedagogik ta'limda bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishning ba'zi masalalari. academic research in educational sciences volume 2 | issue 1 | 2021. 277-283 бетлар.

BB Baymetov, XX Muratov. Tasviriy san‟atdan amaliy mashg‟ulotlarida talabalarning tasvirlash mahoratlarini takomillashtirish texnologiyalari. Science and Education, 2021. 349- 354 бетлар.

Мукаддам Тожикузи кизи Хамрокулова, Рашид Неъматович Зульфиев, Ботир Болтабаевич Байметов. Теория и практика преподавания академического рисунка в подготовке будущего художника педагога. Science and education scientific journal. 2020/12.Том 1. Номер 9. стр 364-372.

Botir Boltabaevich Baymetov. Art Of Modern Uzbekistan: The History Of Its Development During The Years Of Independence. The American Journal of Social Science and Education Innovations. 2020/10. 125-132.

B.B. Boltaboevich. Methods of portraiture in the process of making sketches and drawings of the human face in higher pedagogical education. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 2020. Том24. Номер5.Страницы6408-6415.

BotirBoltabayevichBaymetov. Technologies Of Moving Images Of People From Different Views In Fine Arts Lessons. The American Journal of Social Science and Education Innovations. 2021/1. The American Journal of Social Science and Education Innovations (ISSN – 2689-100x) Published: January 31, 2021.том 3.номер1. Страницы 463-468.

BB Baymetov. Inson qomatining turli ko‟rinish va holatlaridan qisqa muddatli tasvirlaridan bajarish myetodikasi"Science and Education" Scientific Journal January 2021 / Volume 2 Issue 1. 357-365.

BB Baymetov, XX Muratov. Tasviriy san‟atdan amaliy mashg‟ulotlarida talabalarning e-ISSN : 2620 3502 p-ISSN : 2615 3785 International Journal on Integrated Education Volume 4, Issue 3, March 2021 | 66 tasvirlash mahoratlarini takomillashtirish texnologiyalari. Science and Education, 2021. 349- 356.

BotirBoltabaevichBaymetovXusanXolmuratovichMuratov. Methods Of Teaching Students To Do Sketches In Independent Learning.2020/12. The American Journal of Social Science and Education Innovations. 2. Номер 12. Страницы 8-13

Ulfat Shuxratovich Ismatov Botir Boltabaevich Baymetov. Pedagogika oliy ta‟lim muassasalarida talabalarini bosh namunasini tasvirlashga o‟rgatish orqali tyexnik mahoratlarini takomillashtirish. 2020/11. "Science and Education" Scientific Journal November 2020 /Volume 1 Issue 8 Страницы476-484

Laylo Mirsoatova, Botir Boltabayevich Baymetov. Oliy pyedagogik ta‟limda inson qomatini tasvirlashning nazariyasi va myetodikasi.2020/11 "Science and Education" Scientific Journal November 2020 / Volume 1 Issue 8. Страницы467-475

Botir Boltabaevich Baymetov, Ulfat Shuhratovich Ismatov. Development of competencies of future fine art teachers in description of nature in graphic materials. 2020. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal.том 10.Номер11.Страницы864-871.

Botir Boltabaevich Baymetov. Creativity Of The Outstanding Artist-Miniaturist Kamaleddin Behzad (1455-1536). international scientific and current research conferences “science and innovation in the xxi century: crucial issues, discoveries and achievements” Doi - https://doi.org/10.37547/iscrcintconf03 2021/2/19.Pages: 67-71. Hungary, Europe

BB Baymetov, D Omonov. Talabalarga shakllarni masofadan ko’rish va tasvirlashga o’rgatish jarayonida pyerspyektiva qonunlaridan foydalanish malakalarini shakllantirish. Science and Education 2 (4), 615-623

Pardaboy Khudoiberganov Botir Boltabayevich Baimetov. Use The Theoretical Foundations Of Color Science In Teaching Students To Work With Educational Productions From Painting. The American Journal of Social Science and Education …The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (3), 330-337

Downloads

Published

2022-07-24

How to Cite

Abdualimova, M. Z. qizi. (2022). O’quvchilarining badiiy tasavvurlarini rivojlantirishda tasviriy san’at mashg’ulotlarining ahamiyati. Science and Education, 3(7), 250–257. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4075

Issue

Section

Pedagogical Sciences