Тил бирликларининг айрим прагматик имкониятлари

Authors

  • Дилфуза Одиловна Ҳасанова Қўқон ДПИ

Keywords:

тил, нутк, мулокот, матн, шахс, нуткий вазият, мулокот маданияти, нутк одоби

Abstract

Ушбу маколада лисоний ва нолисоний ҳодисаларнинг ўзаро муносабати, тил ва нутқ, мулоқот ва дискурс, матн ва нутқий акт, мулоқот мақсади ва нутқий вазият, лисоний имконият ва нутқий фаолият, адресант ва адресат, мулоқот мақсади ва самараси, коммуникатив ният ва нутқий вазият, мулоқот маданияти ва нутқ одоби каби ҳодиса ва тушунчалар лингвистик тадқиқотларнинг текшириш объекти ва предмети сифатида намоён булиши ёритилган.

References

Арутюнова Н.Д., Падучева Е.В. Истоки, проблемы и категории прагматики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. – М.: Прогресс, 1985;

Наер В.Л. Стилистика в терминах теории вербальной коммуникации: (стилистические аспекты вербальной коммуникации). – М.: МПГУ, 2008.

Сафаров Ш. Прагмалингвистика. - Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2008;

Ҳакимов М. Ўзбек тилида матннинг прагматик талқини: Филол. фан. докт. ... дисс. – Тошкент, 2011;

Тошхўжаева Ш. Эркин Аъзам асарлари лингвопоэтикаси: Филол. фан. бўйича фалс. докт. (PhD) ... дисс. автореф. – Фарғона, 2017.

Шоабдураҳмонов Ш. «Равшан» достонининг тили ва стили: Филол. фан. докт. ... дисс. – Т., 1949;

Мамадов Х. Лексико-стилистические особенности художественной прозы Алишера Навои: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Т., 1969;

Шомақсудов А. Муқимий сатираларининг тили. – Т., 1970;

Қўчқортоев И. Абдулла Қаҳҳорнинг фразеологик новаторлиги: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Т., 1975;

Юлдашев Б. Язык и стиль произведений Саида Ахмада: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Т., 1979;

Абдиев Э. Язык и стиль драм Камила Яшина: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Т., 1982;

Чориев Т. Садриддин Айний публицистик асарларининг тили ва услуби (лексика ва фразеология): Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. –Самарқанд, 2001;

Боймирзаева С.У. Ойбек прозасининг лингвостилистик тадқиқи: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Самарқанд, 2004;

Чориева З. Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романидаги мактубларнинг луғавий-маъновий ва услубий хусусиятлари: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Т., 2006;

Нормуродов Р. Шукур Холмирзаев асарларининг тил хусусиятлари: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Т., 2000;

Қўчқорова М. Абдулла Қаҳҳор адабий-танқидий публицистикасининг мавзувий таснифи // Ўзбек тили ва адабиёти, 2009, – № 2. – Б. 52-55.

Мирзаев И.К. Проблем лингвопоэтической интерперетации стихотворного текста: Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. – Т., 1991;

Маҳмудов Н. Абдулла Қаҳҳор ҳикояларининг лингвопоэтикасига доир // Ўзбек тили ва адабиёти, 1987. – № 4;

Муҳаммаджонова Г. 80-йиллар охири ва 90-йиллар бошлари ўзбек шеъриятининг лингвопоэтик тадқиқи: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. –Т., 2004;

Хамидов З. Лексико-семантическое и лингвопоэтическое исследование языка “Лисан ат-тайр”. – Т., 1982;

Йўлдошев М.М. Чўлпоннинг бадиий тил маҳорати: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. –Т., 2000.

Холматова В. Прагматика тушунчасининг талқини ҳақида // Хорижий филология. Самарқанд, 2019. –Б. 45-49.

Downloads

Published

2022-07-24

How to Cite

Ҳасанова, Д. О. (2022). Тил бирликларининг айрим прагматик имкониятлари. Science and Education, 3(7), 475-480. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4109

Issue

Section

Philological Sciences