DAVLAT ISHTIROKINI KAMAYTIRISH ASOSIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO’LLARI

Authors

  • Maftuna Begali qizi G'afurova

Keywords:

korporativ boshqaruv, iqtisodiyot, davlat ishtiroki, aksiyadorlik jamiyatlari, oltin aksiya

Abstract

Quyidagi tezis korporativ boshqaruv sharoitida aksiyadorlar jamiyati moliyaviy faoliyatiga davlatning ishtiroki va uning qanday oqibatlarga olib kelishi ko’rib chiqiladi va tegishli maslahatlar beriladi.

References

Pierre Vernimmen, Pascal Quiry, Maurizio Dallocchio, Yann Le Fur, Antonio Salvi. Corporate Finance:Theory and Practice. Copyright . 2005 John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex P019 8SQ, England. 1032 p., 29th page.

R.A.Brealey, S.C.Myers, F.Allen “Principles of Corporate Finance*, 11th Global Edition. 1341 p. 65-p.

Чеботарь Ю.М. Корпоративные финансы и корпоративный контроль: монография /- М.: Автономная некоммерческая организация «Академия менеджмента и бизнес-администрирования», 2016 - 250 с., С. 8.

Турсунова H. Корпоратив молияни бошкаришда молиявий таъминотни самарали ташкил этиш йуллари. Монография. - Т . : “Иктисод-Молия", 2017. - 152 б., 9-бет. Муаллифлик таърифи.

https://www.youtube.com/watch?v:!amX9nd0eQ-6g (Krassimir Petrov - Financial Management Lecture 01)

Downloads

Published

2021-01-26

How to Cite

G’afurova, M. B. qizi. (2021). DAVLAT ISHTIROKINI KAMAYTIRISH ASOSIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO’LLARI. Science and Education, 2(1), 211-215. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/975