[1]
Usmonov, M.T. o‘g’li 2021. Vektorlarning skalyar ko‘paytmasi. Science and Education. 2, 8 (Aug. 2021), 183-191.