[1]
Ахmedova S.R. 2021. Ilova elementlarining strukturaviy tahlilini o’rganish. Science and Education. 2, 12 (Dec. 2021), 583–587.