Paluaniyazov, M. (2021). Musiqa madaniyati darslarida ilg’or pedagogik texnologiyalarni qo’llash mazmuni. Science and Education, 2(9), 364-368. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1858