Ibragimov, B. M. (2021). Musiqa madaniyati fani o’qitishda kompyuter dasturlaridan foydalanishning nazariy asoslari. Science and Education, 2(10), 303-313. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1905