Avezov, A. X. (2021). Funksiya hosilasi mavzusini o‘qitishda «Kichik guruhlarda ishlash» metodi. Science and Education, 2(12), 441-450. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2186