Rahmatullayev, J. (2023). Umumiy va maxsus qobiliyatlarning ta’lim jarayonidagi roli. Science and Education, 4(2), 962–968. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5142