Safarova, N. O., & Isoyeva, M. B. qizi. (2023). Boshlang’ich sinflarda sinfdan tashqari o’qish darslarida xalq og’zaki ijodini o’rgatishning ahamiyati. Science and Education, 4(2), 1284–1286. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5203