Boboev, A. C., & Akramova, O. Q. (2023). Buxoro viloyatining investitsion jozibadorligini oshirishda korxonalarning o’rni va ahamiyati. Science and Education, 4(2), 1537–1542. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5242