Shamsiyeva, M. S. (2023). Tanqidiy fikrlashni shakllantirishda zamonaviy o’qitish texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati. Science and Education, 4(4), 843–849. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5599