Muxitdinova, S. S. (2023). Musiqa madaniyati darsini samaradorligini oshirishda ilg’or pedagogik texnologiyalarning o’rni va ahamiyati. Science and Education, 4(4), 1044–1051. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5632