Qudratov, A. N., & Yusupov, A. X. (2021). O‘QUV JARAYONIGA AXBOROT - KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. Science and Education, 2(1), 309-313. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/996