Safarova, Nigora Oxunjonovna, and Maftuna Bobomurod qizi Isoyeva. 2023. “Boshlang’ich Sinflarda Sinfdan Tashqari o’qish Darslarida Xalq og’zaki Ijodini o’rgatishning Ahamiyati”. Science and Education 4 (2):1284-86. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5203.