Yusupov, Shukhrat Abdurasulovich, Azamat Mukhitdinovich Shamsiev, Xojimuhammad Xabibulloyevich Abbasov, and Abduqodir Kamalbayevich Shaxriyev. 2024. “Immunological Reactivity in Children With Chronic Bronchitis”. Science and Education 5 (1):32-39. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6559.