Paluaniyazov, M. (2021) “Musiqa madaniyati darslarida ilg’or pedagogik texnologiyalarni qo’llash mazmuni”, Science and Education, 2(9), pp. 364-368. Available at: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1858 (Accessed: 5December2021).