Ibragimov, B. M. (2021) “Musiqa madaniyati fani o’qitishda kompyuter dasturlaridan foydalanishning nazariy asoslari”, Science and Education, 2(10), pp. 303-313. Available at: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1905 (Accessed: 17January2022).