Allanazarova, G. S., Gaipova, S. K., Karimova, S. A., Raximova, D. U. qizi and Xo’jamuratov, U. S. (2021) “Turli mamlakatlarda o’qituvchilar tayyorlashning ba’zi modellari haqida”, Science and Education, 2(12), pp. 544-550. Available at: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2206 (Accessed: 27May2022).