Shamsiyeva, M. S. (2023) “Tanqidiy fikrlashni shakllantirishda zamonaviy o’qitish texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati”, Science and Education, 4(4), pp. 843–849. Available at: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5599 (Accessed: 21May2024).