Muxitdinova, S. S. (2023) “Musiqa madaniyati darsini samaradorligini oshirishda ilg’or pedagogik texnologiyalarning o’rni va ahamiyati”, Science and Education, 4(4), pp. 1044–1051. Available at: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5632 (Accessed: 24July2024).