[1]
M. T. o‘g’li Usmonov, “Vektorlarning skalyar ko‘paytmasi”, SciEdu, vol. 2, no. 8, pp. 183-191, Aug. 2021.