Timurov, S. M., and M. N. Murodov. “Neftni Atmosfera Sharoitida Qayta Ishlash Qurilmalarida Yuqori Haroratli Sharoitida Metallarning Korroziyalanishini Tadqiq Qilish”. Science and Education, vol. 2, no. 12, Dec. 2021, pp. 179-90, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2152.