Tizimli sklerodermiya pаtogenezidа immun tizim buzilishlаrining roli

Authors

  • Zebiniso Xidirovna Lapasova Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Keywords:

Kollagenozlar, immun tizim, autoimmun patologiyalar, Tizimli sklerodermiya, fibroz, kaltsinoz

Abstract

Maqolada Tizimli sklerodermiya patogenezida immun tizim buzilishlari mexanizmlari va klinik nomoyon boʼlishi ochib berilgan. Biriktiruvchi toʼqima tizimli kasalliklariga tizimli sklerodermiya; tizimli qizil volchanka; polimiozit, revmatik polimialgiya; retsidivlanuvchi pannikulit; va tizimli vaskulitlar kiradi. Kollagenozlar patogenezida yalligʼlanish jarayoni va kompleks immun buzilishlar katta ahamiyatga ega boʼlib T limfotsitga bogʼliq hujayraviy immunitetning zararlanishi va V limfotsit tizimining giperaktivatsiyasi yuzaga keladi. Аyniqsa bu immun buzilishlar tizimli qizil yugurikda yaqqol rivojlanib, immun tizim komponentlari va organizmning sogʼlom hujayra va toʼqimalari oʼrtasidagi oʼzaro taʼsir oqibatidagi autoimmun kasallik koʼrinishida nomoyon boʼladi.

References

Юдкина Н. Н. и др. Клинический субтип системной склеродермии, ассоциированный с легочной артериальной гипертензией //Кардиологический вестник. – 2017. – Т. 12. – №. 4. – С. 66-75.

Дубень С. А. Спектр аутоантител при системных заболеваниях соединительной ткани: клинико-иммунологические ассоциации. – 2002.

ШОДИКУЛОВА Г. З. и др. Revmatoid Artrit Va Ikkilamchi Osteoartroz Bilan Kasallangan Ayollarda Kardiovaskulyar Xavfini Baholash //Журнал Биомедицины И Практики. – 2022. – Т. 7. – №. 1.

ТАИРОВА С. Б., МУХАМАДИЕВА Л. А. ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ СЕПТАЛЬНЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ (литературный обзор) //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 2.

Орипова О. О. и др. Состояние плотности распределения лимфоидных клеток слизистой оболочки гортани и проявления местного иммунитета при хроническом ларингите (анализ секционного материала) //Academy. – 2020. – №. 4 (55). – С. 83-86.

Utkurovna S. G. et al. The condition of pro-and antioxidant systems in children with acute laryngotracheitis with immunomodulating therapy //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 37-40.

Samieva G. U. The influence of the endogenous intoxication on the state of immunological reactivity in children with acute stenosing laryngotracheitis //Europaische Fachhochschule. – 2014. – №. 10. – С. 36-37.

Islamova K. A. et al. RISK FACTORS FOR EARLY DEVELOPMENT OF OSTEOARTHROSIS. – 2022.

Abrarovna A. N., Rustamovna D. E. Tizimli sklerodermiyada interleykin-4 klinik ahamiyati. – 2022.

Nabiyeva A. TIZIMLI SKLERODERMIYADA QON TOMIR SHIKASTLANISHI VA UNING TASHXISOTIDA DOPPLER TEKSHIRUVINI O’TKAZISH //Вестник магистратуры. – 2022. – №. 6-1 (129). – С. 4-6.

Остапенко В. М. Клинические подходы ЕМ Тареева к проблеме так называемых коллагенозов //Клиническая медицина. – 2004. – Т. 82. – №. 8. – С. 73-76.

Самиева Г. У., Рустамова Г. Р. ИНФЕКЦИОННЫЕ АГЕНТЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ У ДЕТЕЙ //Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. – 2022. – Т. 1. – №. 24. – С. 386-387.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Lapasova, Z. X. (2023). Tizimli sklerodermiya pаtogenezidа immun tizim buzilishlаrining roli. Science and Education, 4(2), 318–321. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5037

Issue

Section

Natural Sciences