Gaz xomashyosini ishqoriy tozalashning hozirgi zamon usullari

Authors

  • H.N. Halimov Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
  • S.Sh. Karimov Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
  • H.O. Obidov Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Keywords:

gaz, oltingugurt, absorbent, yutuvchanlik, amin, eritma

Abstract

Qatlamdan qazib olingan gazlar tarkibi o’rganish asosida oltingugurt mavjudligi hamda uning miqdoriga bog’liq holda tozalash usuli tanlangan. Bunda absorbsion usul tanlanib, unda ishlatiladigan absorbentlarning qo’llanilishi texnologik tizimi bayon qilingan.

References

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 martdagi PQ -2282 son «2017–2021 yillarda uglevodorod xomashyosini qazib olishni oshirish Dasturini tasdiqlash to’g’risidagi»gi qarori

H.O.Obidov. Tabiiy gazni xemosorbsion usulda tozalash jarayonini takomillashtirish. Fan va texnologiyalar taraqqiyoti. Ilmiy-texnikaviy jurnal. 2021, № 6, 70-76 b.

Хайдаров, С. Ж., Ражабов, А. С., & Сатторов, М. О. (2021). КОНТРОЛЬ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА. Science and Education, 2(3).

Жалилов, Б. А. У., & Сатторов, М. О. (2018). Выбор метода очистки кислых газов. Вопросы науки и образования, (2 (14)).

Паноев, Э. Р., Обидов, Х. О., Мирзаев, Э. Э., & Дустов, Х. Б. (2021). Механизм сорбции кислых компонентов природного газа абсорбентами. Science and Education, 2(4), 221-226.

Дўстов, Х. Б., Обидов, Х. О., & Паноев, Э. Р. (2020). Учқир газни олтингугуртдан тозалаш қурилмасида коррозия тезлигини пасайтириш тадбири. Фан ва технологиялар тараққиёти, 4, 84-89.

Toshev, S. S. O. G. L., Kazakova, M. B. Q., & Obidov, H. O. (2022). Tabiiy gazlarni adsorbsion quritish jarayonida adsorbentlаrning хоssаlаrini tadqiq qilish. Science and Education, 3(5), 487-495.

Обидов, Х. О., Паноев, Э. Р., & Дустов, Х. Б. (2021). Анализ коррозионных характеристик различных алканоламинов при очистке газа. Science and Education, 2(4), 173-177.

Хусаинов, М. А., & Обидов, Х. О. (2017). Изучение адсорбционной активности силикагеля. Вопросы науки и образования, (11 (12)).

Маъруф, Б. У. Ш., & Обидов, Х. О. (2022). Проблемы и решения очистки природного газа от кислых компонентов. Science and Education, 3(4), 569-573.

Сатторов, М. О. (2017). Изучения процесса хемосорбционной очистки природного газа. Научный аспект, (1-2), 199-201.

Сатторов, М. О. (2017). Исследования подготовки газа на газоконденсатных месторождениях в период падающей добычи. Вопросы науки и образования, (3 (4)), 24-25.

Умуров, Б. Ш. У., & Сатторов, М. О. (2017). Изучение химизма взаимодействия Н2S, CО2 и других компонентов с алканоламинами. Вопросы науки и образования, (11 (12)), 15-17.

Сатторов, М. О., Хасанов, А. С., Неьматов, Ж. Ж., & Артыкова, Р. Р. (2013). УСТАНОВКА ОЧИСТКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ ОТ СЕРОВОДОРОДА РАСТВОРАМИ ЭТАНОЛАМИНОВ. In СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ (pp. 175-178).

Akramova, Z. N. Q., & Оchilоv, А. А. (2022). Gazlarni oltingugurt angidridi (SO2) dan absorbsion usulda tozalash. Science and Education, 3(10), 173-178.

Akramova, Z. N. Q., & Оchilоv, А. А. (2022). Tabiiy gazni kislotali komponentdan absorbentlar yordamida tozalash. Science and Education, 3(10), 196-200.

Uzаkbаеv, K. А. O. G. L. (2022). Gaz va gаzkоndеnsаt kоnlarida quduq mаhsulоtlariga qo’yiladigan talablar. Science and Education, 3(5), 340-346.

Ochilov, A., & Gulnara, T. (2022). Gaz kondensatlarini barqarorlashtirish. Ta’lim fidoyilari, 24(17), 521-523.

Очилов, А. А., & Суяров, М. Т. У. (2016). Адсорбция ароматических углеводородов. Наука и образование сегодня, (2 (3)), 25-27.

Рахимов, Б. Р. (2018). Изучение физико-химических свойств кислых компонентов природного и нефтяного газа. Вопросы науки и образования, (3 (15)), 31-32.

Rahimov, B. R., & Nematov, I. B. (2022). Gazni oltingugurtdan absorbsion tozalashda qo’llaniladigan issiqlik almashtirgichi tahlili. Science and Education, 3(11), 485-491.

угли Жалолов, Ж. У., Тошев, Ш. О., & Сатторов, М. О. (2022). Очистка газа от твердых и жидких примесей на инерционном сепараторе. Science and Education, 3(4), 565-568.

Panoyev, E. R., Savriyev, M. S., & Sattorov, M. O. (2021). TABIIY GAZNI NORDON KOMPONENTLARDAN TOZALASHDA ABSORBENTNING YO’QOTILISHI. Scientific progress, 1(6), 885-888.

Хасанов, А. С., Сатторов, М. О., & Ямалетдинова, А. А. (2015). Образование термостойких солей в аминовых растворах очистки природных газов. Молодой ученый, (2), 223-225.

Хасанов, А. С., Сатторов, М. О., & Ямалетдинова, А. А. (2015). Технологическое оформление установок аминовой очистки газов. Молодой ученый, (2), 225-226.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Halimov, H., Karimov, S., & Obidov, H. (2023). Gaz xomashyosini ishqoriy tozalashning hozirgi zamon usullari. Science and Education, 4(2), 612–619. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5087

Issue

Section

Technical Sciences