Karbonat angidrid yordamida neftni qazib olishning takomillashtirilgan jarayoni

Authors

  • Sh.Sh. Shavkatov Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
  • J.T. Bozorov Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
  • M.O. Sattorov Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Keywords:

qatlam, quduq, neftni qayta ishlash, emulsiya, kollektor, g’ovaklilik

Abstract

Quduqlarni ishlatish davrida neft qazib olish jarayonida qo’llaniladigan barcha usullar bilan neftni qayta ishlash koeffitsientining oshishi o’rganildi. Neftni qayta ishlash koeffitsientiga ta’sir qiluvchi omillar tahlil qilindi, geologik, fizik va texnologik omillarning o’zaro bog’liqligi o’rganildi. Qo’llaniladigan usullarning samaradorligi ular keltiradigan foyda orqali aniqlanadi.

References

Akramov B.SH., Umedov SH.X. Neft qazib olish buyicha ma’lumotnoma. - Toshkent: Fan texnologiya, 2010. 367 b.

Akramov B.Sh., Hayitov O.G’. Neft va gaz quduqlarini ishlatish. Darslik. - Toshkent: Ilm-ziyo, 2004.

Л. М. Рузин, О. А. Морозюк. Методы повышения нефтеотдачи пластов (теория и практика) [Текст]: учеб. пособие /. – Ухта: УГТУ, 2014. – 127 с.

Сойибов, С. А., & Сатторов, М. О. (2016). Подготовка продукции скважин на Бухара-Хивинском регионе в период падающей добычи. Наука, техника и образование, (2 (20)).

Сатторов, М. О. (2018). Влияние солей на использование нефти и нефтяного сырья. Научный аспект, 7(4), 860-862.

Xudoyberdiyev, S. F., & Sattorov, M. O. (2021). QUDUQ TUBIGA KISLOTALI ISHLOV BERISH USULI VA UNING SAMARADORLIGI. Scientific progress, 2(2), 408-411.

Bokiyeva, S. K., Savriyev, M. S., & Sattorov, M. O. (2021). KONNI ISHLATISH DAVRIDA OQOVA SUVLARNI TOZALASH SXEMALARI. Scientific progress, 1(6), 893-900.

Сатторов, М. О., Цуканов, М. Н., & Асадов, А. Н. (2013). ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СМОЛИСТО-АСФАЛЬТЕНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ДЖАРКУРГАНСКОЙ НЕФТИ. In СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ (pp. 178-182).

Сатторов, М. О., Нуруллаева, З. В., & Бакиева, Ш. К. (2016). Изучение характеристики нерастворимой примеси в нефти. Academy, (4 (7)), 10-11.

Тиллаева, Х. Ф., Тошев, Ш. О., & Сатторов, М. О. (2022). Исследование методов фонтанирования нефтяных скважин. Science and Education, 3(2), 334-341.

Xudoyberdiyev, S. F., & Sattorov, M. O. (2021). QUDUQ TUBIGA KISLOTALI ISHLOV BERISH USULI VA UNING SAMARADORLIGI. Scientific progress, 2(2), 408-411.

Ямалетдинова, А. А., Салиев, И. Р., & Дустов, Х. Б. (2021). ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ НА ВЯЗКОСТЬ И ТЕКУЧЕСТЬ НЕФТИ В ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧИ. Scientific progress, 1(6), 875-879.

Салиев, И. Р., Ямалетдинова, А. А., & Комилов, М. З. (2021). ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ НА ИЗНОС ГЛУБИННОГО НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Science and Education, 2(2).

Nasilloyev, A. V., & Savriyev, M. S. (2021). KORROZIYA INGIBITORLARINI NEFT VA GAZ QUDUQLARIGA SAMARALI QO ‘LLASH. Scientific progress, 2(2), 749-751.

Гаффоров, А. А., Бозоров, Ж. Т., & Сатторов, М. О. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ И КЛАССИФИКАЦИЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД. Scientific progress, 2(2), 27-31.

Худойбердиев, Ш. Ф., Бозоров, Ж. Т., & Сатторов, М. О. (2022). Негативное влияние на коллекторные свойства пласта и соляно-кислотную обработку. Science and Education, 3(4), 555-558.

Rasulov, M. A., Sharipov, Q. Q., & Sattorov, M. O. (2022). Qаtlаm nеftbеruvchаnligigа tа’sir qiluvchi оmillаr. Science and Education, 3(4), 372-376.

Рахимов, Б. Р., & Шукуров, Н. А. (2022). Анализ специальных жидкостей используемых при гидроразрыве пласта. Science and Education, 3(3), 249-257.

Yamaletdinova Aygul Axmadovna, Sattorov Mirvohid Olimovich. Kimyoviy rеаgеntlаrning nеftni qаzib оlish, tаyyorlаsh vа uzatish jarayonlarida qo’llanilishi. Fan va texnologiyalar taraqqiyoti. 2020. №6, 42-48 б.

Sattorov Mirvohid Olimovich, Yamaletdinova Aygul Axmadovna, Artikov Suxrob Shuhratovich. Neft tarkibidagi tuzlarning salbiy ta’sirlari va unga qarshi kurashish tadbiri. Fan va texnologiyalar taraqqiyoti. 2020. №7, 101-106 б.

И.Р. Солиев, М.З. Комилов, А.А. Ямалетдинова. Борьба с механическими примесями влияющих на внутрискважинное оборудование применяя технические методы. Развитие науки и технологии. Научно-технический журнал. № 3, 2021, С. 33-39

Сатторов, М. О., Цуканов, М. Н., & Асадов, А. Н. (2013). ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СМОЛИСТО-АСФАЛЬТЕНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ДЖАРКУРГАНСКОЙ НЕФТИ. In СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ (pp. 178-182).

Сатторов, М. О., Ямалетдинова, А. А., & Бакиева, Ш. К. (2020). Улучшение текучести нефти с применением комбинационного способа понижения вязкости. Universum: технические науки, (11-4 (80)), 17-21.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Shavkatov, S., Bozorov, J., & Sattorov, M. (2023). Karbonat angidrid yordamida neftni qazib olishning takomillashtirilgan jarayoni. Science and Education, 4(2), 625–630. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5089

Issue

Section

Technical Sciences