Tabiiy gazlarni quritish texnologik jarayoniga adsorberlarni qo’llash

Authors

  • M.B. Kazakova Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
  • J.T. Bozorov Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
  • H.O. Obidov Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Keywords:

adsorbent, seolit, singdirish qobiliyati, g’ovaklilik, qattiqlik, o’ziga xos sirt

Abstract

Maqolada tabiiy gazlarning adsorbsion qurishi paytida seolitlarning adsorbsion qobiliyatini tiklash usullari tahlil qilinadi va ularni takomillashtirish bo’yicha tavsiyalar beriladi. Ushbu adsorbentlarning adsorbsion xususiyatlari va qayta tiklanish qobiliyati asosan ular yuzasining kimyoviy holati va g’ovakliligi tabiati bilan belgilanadi. O’tish teshiklari yutilgan komponentning etarlicha yuqori qisman bug ‘ bosimi bilan to’liq to’ldiriladi. Desorbsiya kinetikasini o’rganishda ushbu jarayonning muvozanat bilan o’zaro bog’liqligi seolitlardagi gaz oqimlarining qurishi misolida aniqlandi.

References

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 martdagi PQ -2282 son «2017–2021 yillarda uglevodorod xomashyosini qazib olishni oshirish Dasturini tasdiqlash to’g’risidagi»gi qarori

Т.М. Бекиров. Первичная переработка природных газов. - М.: Химия, 1997 -256 с.

H.O.Obidov. Tabiiy gazni xemosorbsion usulda tozalash jarayonini takomillashtirish. Fan va texnologiyalar taraqqiyoti. Ilmiy-texnikaviy jurnal. 2021, № 6, 70-76 b.

Хайдаров, С. Ж., Ражабов, А. С., & Сатторов, М. О. (2021). КОНТРОЛЬ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА. Science and Education, 2(3).

Жалилов, Б. А. У., & Сатторов, М. О. (2018). Выбор метода очистки кислых газов. Вопросы науки и образования, (2 (14)).

Паноев, Э. Р., Обидов, Х. О., Мирзаев, Э. Э., & Дустов, Х. Б. (2021). Механизм сорбции кислых компонентов природного газа абсорбентами. Science and Education, 2(4), 221-226.

Дўстов, Х. Б., Обидов, Х. О., & Паноев, Э. Р. (2020). Учқир газни олтингугуртдан тозалаш қурилмасида коррозия тезлигини пасайтириш тадбири. Фан ва технологиялар тараққиёти, 4, 84-89.

Toshev, S. S. O. G. L., Kazakova, M. B. Q., & Obidov, H. O. (2022). Tabiiy gazlarni adsorbsion quritish jarayonida adsorbentlаrning хоssаlаrini tadqiq qilish. Science and Education, 3(5), 487-495.

Обидов, Х. О., Паноев, Э. Р., & Дустов, Х. Б. (2021). Анализ коррозионных характеристик различных алканоламинов при очистке газа. Science and Education, 2(4), 173-177.

Хусаинов, М. А., & Обидов, Х. О. (2017). Изучение адсорбционной активности силикагеля. Вопросы науки и образования, (11 (12)).

Маъруф, Б. У. Ш., & Обидов, Х. О. (2022). Проблемы и решения очистки природного газа от кислых компонентов. Science and Education, 3(4), 569-573.

Сатторов, М. О. (2017). Изучения процесса хемосорбционной очистки природного газа. Научный аспект, (1-2), 199-201.

Сатторов, М. О. (2017). Исследования подготовки газа на газоконденсатных месторождениях в период падающей добычи. Вопросы науки и образования, (3 (4)), 24-25.

Ямалетдинова, А. А., & Уроков, А. У. (2018). Изучение метода осушки и очистки газов растворами гликолей. Научный аспект, 7(4), 854-856.

Ямалетдинова, А. А., & Шадиева, Н. Т. (2018). Определение влажности углеводородных газов методом" точки росы". Научный аспект, 7(4), 873-875.

Rahimov, B. R., & Qandiyev, B. T. (2022). Propan-butan aralashmasini ajratib olish qurilmasida gidrat hosil bo’lishi hamda ularning fizik-kimyoviy tahlili. Science and Education, 3(11), 463-469.

Тураева, Х. Т., & Тиллоева, Ш.Ф. (2017). Изучение методов осушки и очистки газов растворами гликолей. Вопросы науки и образования, (3 (4)).

Ш.Ф.Тиллоева, К.К.Шарипов. (2022) Исследование абсорбционных свойств минеральных адсорбентов-цеолитов. Science and education scientific Journal ISSN 2181-0842 VOLUME 3, ISSUE 10 183 b.

Ш.Ф.Тиллоева, К.К.Шарипов Адсорбенты, применяемые при сушке газов. Science and education scientific Journal ISSN 2181-0842 8 b

Рахимов, Б. Р. (2018). Анализ особенностей фазового равновесия между газом и абсорбентом. Вопросы науки и образования, (3 (15)), 50-51.

Набиев, А. А., Рахимов, Б. Р., & Адизов, А. А. (2017). Изучение основных факторов, влияющих на процесс НТС.Вопросы науки и образования,(1 (2)),16-17.

Rahimov, B. R., & Qandiyev, B. T. (2022). Propan-butan aralashmasini ajratib olish qurilmasida gidrat hosil bo’lishi hamda ularning fizik-kimyoviy tahlili. Science and Education, 3(11), 463-469.

Nazira G’afurovna Umarova, Shaxnoza Faxritdinovna Tilloyeva.Gazlarning namligi va ularni seolitlar bilan qurutish usuli. Science and Education 3 (12), 330-334.

Shaxnoza Faxritdinovna Tilloyeva, & Qahramon Qandiyorovich Sharipov (2022). Minеrаl аdsоrbеntlаr-sеоlitlаrning yutuvchanlik xususiyatlari tadqiqoti. Science and Education, 3 (10), 183-188.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Kazakova, M., Bozorov, J., & Obidov, H. (2023). Tabiiy gazlarni quritish texnologik jarayoniga adsorberlarni qo’llash. Science and Education, 4(2), 738–749. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5107

Issue

Section

Technical Sciences