Umumiy va maxsus qobiliyatlarning ta’lim jarayonidagi roli

Authors

  • J. Rahmatullayev UrDU

Keywords:

qobiliyat, umumiy va maxsus qobiliyat, adabiy qobiliyat, matematik qobiliyat, “badiiy” tip, “fikrlovchi” tip

Abstract

Mazkur maqolada umumiy va maxsus qobiliyatlarning ta’lim jarayonidagi roli, qobiliyatning turlari, o‘quvchilar individual faoliyat uslubi umumiy va maxsus qobiliyatlari, qiziqishlari bilan bog‘liq xolda shakllanishi to’g’risidagi ma’lumotlar bayon qilingan.

References

Ананьев Б.Г. Проблемы способности. – Москва: 1992. – 218 с.

Айзенк.Г.Ю. Проверьте свои способности.- М.: 1992. – 177 с.

Baratov SH.R. Ta’limda psixologik xizmat asoslari. - Toshkent: BuxDU, 1999. - B. 77-85.

Гамезо М.Р., Домашенко И.А. Атлас по психологии. -М.: 2002. С. 58-63.

Голубева Э.А. Способности и индивидуальность. - М.: Прометей, 1993. – 114 с.

Davletshin M.G. YOsh davrlar va pedagogik psixologiya asoslari. -Toshkent: TDPU, 2006. – 43 b.

Davletshin M.G. Техническая одарённость и ее выявление //O‘zbekistonning iste’dodli bolalari / Respublika ilmiy-amaliy konfrensiya materiallari. –Termiz, 1992. - B. 53-55.

Ismagilova F.S, Nishonova Z.T. O‘quvchilarning aqliy qobiliyatlarini o‘stirishda aqliy o‘yinlardan foydalanish. - Toshkent: 1993. - B. 5-17.

Кадыров Б.Р. Способности и склонности. -Т.: Фан, 1990. - 105 с.

Nishonova Z.T. Yuqori sinf o‘quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish Resp. Ilm.-amal. konf. mater.. –Termiz, 1992. - B. 83-85.

G‘oziev E. Tafakkur psixologiyasi. -Toshkent: 1990. - B. 156-184.

G‘oziev E.G‘., Usmonova SH. Intellekt psixologiyasi. -T: 2003.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Rahmatullayev, J. (2023). Umumiy va maxsus qobiliyatlarning ta’lim jarayonidagi roli. Science and Education, 4(2), 962–968. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5142

Issue

Section

Pedagogical Sciences